3. RÉSZ.

A Krisztus esméretéhez képest mindeneket megvet: maga követésére int: a kereszt ellenségit siratja.

Továbbá, Atyámfiai, örüljetek * az Úrban. Ugyanazokat irni néktek én nem restellem, néktek pedig bátorságos.

2. Távoztassátok el az ebeket, távoztassátok el a gonosz * munkásokat, távoztassátok el a metszőket.

3. Mert mi vagyunk a körülmetéltettek, kik * lélekben szolgálunk az Istennek, és dicsekedünk a Krisztus Jézusban, s nem bizunk a testben.

4. Jóllehet vagyon nékem mihez bizzam test szerint is. Ha valakinek láttatik lenni bizodalma a testben, nékem sokkal inkább.

5. Körülmetéltettem * nyolczad napon, az Izráelnem nemzetségéből való vagyok, Benjámin ágából való, Zsidókból való Zsidó, szerzet szerint pedig # Farizeus.

6. A mi néz az Istenhez való buzgóságra, * háborgattam az Anyaszentegyházat: a mi a törvényben való igazságra néz, feddhetetlen voltam.

7. De a mellyek nékem nyereségek valának, azokat a Krisztusért * kárnak itélem lenni.

8. Sőt annakfelette bizony mindeneket kárnak állitok lenni az én Uram Jézus Krisztus * esméretének nagy voltáért: kiért mind ezektől  magamat megfosztottam, és azokat ganéjnak állitom lenni, hogy a Krisztust megnyerjem.

9. És találtassam ő benne, mivelhogy nincsen nékem igazságom, melly a törvényből volna, hanem melly a * Krisztusban való hit által vagyon, azaz: Istentől való igazságom hit által.

10. Hogy megesmérjem őtet, és az ő feltámadásának * erejét, és az ő szenvedésiben való részesülésemet, mikor hasonlatos lészek az ő halálához.

11. Ha  valami módon juthatok * a halottaknak feltámadásokra.

12. Nem hogy immár elértem volna a czélt, avagy hogy immár tökéletes volnék: hanem * igyekezem, hogyha elértem-é mellynek okáért is megfogattattam a Krisztus Jézustól.

13. Atyámfiai, nem állitom hogy én a czélt még elértem volna.

14. Egy dolog vagyon pedig: azokat, a mellyek * hátam megett vagynak, elfelejtvén; # azokra pedig igyekezvén, a mellyek elől vagynak, a czél ## felé futok, az Istennek a Krisztus Jézusban való mennyei hivatala jutalmának elvételére.

15. Valakik annakokáért tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk: hogyha valamit különben értetek, azt is az Isten megjelenti néktek.

16. Mindazáltal a mire jutottunk, abban egy ragula szerint járjunk, és * egy értelemben készünk.

17. Legyetek mind egyetembe * én követőim, Atyánfiai,és vegyétek eszetekbe azokat, a kik ugy járnak, a miképen mi néktek példa vagyunk.

18. Mert sokan járnak másképen, kik felől gyakorta * mondottam néktek, most pedig sirva is mondom, hogy a Krisztus keresztének ellenségei.

19. Kiknek végek veszedelem, kiknek Istenek az ő * hasok, és az ő dicséretek ő magoknak gyalázatjokra vagyon, kik a testiekben bölcsek.

20. Mert mi mint mennyei * polgárok vagyunk: honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is # várjuk.

21. Ki elváltoztatja a mi * alázatos testünket, hogy hasonlatos legyen az ő dicsőült # testéhez, amaz ő hatalmas ereje szerint, melly által mindeneket az ő birodalma alá is vethet.