4. RÉSZ.

Minden jóságra és tiszteságra int: az ő szükségéra küldetett jótéteményről is szól.

Annakokáért, szerelmes és kivánatos Atyámfiai, én örömem * és én koronám, e képen # álljatok az Úrban szerelmesim.

2. Evódiát kérem, Sintikhét is kérem, hogy ugyanazon egyet értsenek az Úrban.

3. Tégedet kérlek igaz társam, hogy légy segitségül ezeknek, ugymint kik az Evangyéliom olgában én velem együtt munkálódtak, Kelemennel is és a több segitőtársaimmal egybe, kiknek neveik vagynak * az életnek könyvében.

4. Örüljetek az Úrban mindenkor: ismét mondom, örüljetek.

5. A te elméteknek mértékletessége nyilván legyen minden embereknél: Az * Úr közel vagyon.

6. Semmiről ne legyetek * szorgalmatosok: hanem minden könyörgéstekben és imádságtokban hálaadással a ti kérésitek megjelenjenek Isten előtt.

7. És az Istennek * békessége, melly minden értelemnek felette vagyon, erősségül lészen a ti sziveteknek és a ti elméteknek a Krisztus Jézusban.

8. Továbbá Atyánfiai, a mellyek igazak, a mellyek tisztességesek, * a mellyek igaz cselekedetek, a mellyek tiszták, a mellyek szerelmetesek, a mellyek jó hirűek, és ha mi jóság, és ha valami dicséret, azokról gondolkodjatok.

9. Mellyeket tanultatok is, vettetek is, hallottatok is, láttatok is én * bennem, azokat cselekedjétek, és a békességnek Istene lészen veletek.

10. Feletteigen örültem pedig az Úrban, hogy immár valaha megujultatok az én felőlen való * gondviseléstekben; melly dolgo felől jóllehet szorgalmatosok valátok, de alkalmatosságotok nem vala.

11. Nem hogy az én szükölködésemre nézva szólnék: mert én megtanultam, hogy a mellyekben vagyok, * azokkal meg kell elégednem.

12. Tudok pedig megaláztatni, tudok bővölködni is: mindenütt és mindenekben megtanittattam, mind a bővölködésre, * mind a szűkölködésre.

13. Mindent cselekedhettem a Krisztus által, ki engemet megerősit.

14. Mindazáltal jól tettétek, hogy az én nyomorúságimban részesekké tettétek magatokat.

15. Tudjátok pedig ti is Filippibeliek, hogy mikor az Evangyéliom prédikáltatásának kezdetiben Maczedóniából kimennék, egy Gyülekezet  is nem egyeült velem az adásnak és vevésnek dolgában, hanem csak ti.

16. Mert Thessalónikában is mikor volnék egyszer is másszor is, a mi  nélkül szükölködtem, nékem küldöttetek.

17. Nem hogy ajándékot kivánnék, hanem kivánok bővölködő gyümölcsöt * a ti hasznotokra.

18. Elvettem pedig mindeneket, és bővölködtem; bételtem, minekutánan Epafróditustól * elvettem a mellyeket küldöttetek, drágalátos illatnak szagát, Istennek kedves és kellemetes # áldozatot.

19. Az én Istenem pedig * megteljesiti néktek valami nélkül szükölködtök, az ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.

20. Az Istennek pedig és a mi Atyánknak dicsőség, mind örökkön örökké, Ámen!

21. Köszuöntsétek mind a Szenteket a Krisztus Jézusban. Köszöntenek titeket az Atyafiak, a kik velem vagynak.

22. Köszöntenek titeket minden Szentek; mindenek felette pedig, a kik a Császár udvarából valók.

23. A mi Urunk Jézus Krisztusnak Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájan veletek, Ámen! /// E levél iratott Rómából Epafróditus által.///