PÁL APOSTOLNAK

A KOLOSSÉBELIEKHEZ ÍRT LEVELE.

1. RÉSZ.

Köszönete után hálát ád Istennek a Kolossébelieknek hitekért és szeretetekért: megmondja idvességünk szerző okát: inti őket a hitben való állhatatosságra ön példájával is.

Pál Jézus Krisztusnak Apostola az Istennek akaratja által, és a * Timótheus atyafiú.

2. Azoknak a ki vagynak Kolosséban, a Krisztusban * szent és hiv Atyafiaknak: Kegyelem és békesség az Istentől a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.

3. Hálákat * adunk az Istennek és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Krisztus Attyának, mindenkor ti érettetek könyörögvén.

4. Mivelhogy hallottuk a ti hiteteket a Krisztus Jézusban, és minden Szentekhez való szerelmeteket.

5. A mennyekben néktek eltett * reménységért, mellyet először hallottatok az Igazságnak  beszédéből, melly az Evangyéliom.

6. Melly eljutott hozzátok, miképen az egész * világra is, és gyümölcsöt terem, miképen ti nálatok is, a naptól fogva, mellyen hallottátok és megesmértétek az Istennek kegyelmét valóságosan.

7. Miképen meg is tanultátok Epafrástól, * a mi szerelmes szolgatársunktól, ki a Krisztusnak hiv szolgája ti érettetek.

8. Ki meg is beszélta nékünk a ti Szent Lélek által való szerelmeteket.

9. Azokáért mi is, a melly naptól fogva azt hallottuk; nem szününk meg ti érettetek imádkozni és kérni, hogy bétöltessetek az Isten akaratjának # értelmével, minden bölcseséggel és lelki értelemmel. *

10. Hogy járjatok a mint az * Úrhoz méltó, minden engedelemre, minden jó cselekedetekkel gyümölcsöt teremvén, és nevekedvén, az isteni # esméretben.

11. És minden erővel * megerősiottessetek az ő dicsőséges ereje által,  minden örömmel való békességes szenvedésre és türésre.

12. Hálákat adván az Atyának, ki a Szentek örökségeknek elvételére a világosságban minket alkalmatosokká tett.

13. Ki megszabaditott minket a setétségnek hatalmasságából, és az ő szerelmes * Fijának országába általvitt.

14. Kiben vagyon váltságunk az ő vére által, azaz, büneinknek * bocsánatjok.

15. Ki a láthatalna Istennek * ábrázatja, és minden teremtett állatnak előtte # született.

16. Mert őáltala * teremtettek mindenek mellyek az égben vagynak, és mellyek a földön láthatók, és láthatatlanok, akár királyiszékek, akár uraságok, akár birodalmak, akár hatalmasságok, mindenek ő általa # és ő reá nézve teremtettek.

17. És ő * mindeneknek előtte vagyon, és mindenek ő általa állanak.

18. És az ő Anyaszentegyház testének Feje, * ki a kzedet, és a halottak # közzűl elsőszülött, hogy mindenek között ő legyen ## Fő.

19. Mert tetszett az Atyának, hogy minden teljesség * ő benne laknék.

20. És hogy az ő keresztének vére által békességet szerezvén, ő általa * békéltetne meg mindeneket maagával, ő általa mondom, mind a kik e földön, mind a kik a mannyekben vagynak.

21. Annakokáért titeket, kik régen idegenek * és ellenségek valátok a ti elméteknek gonosz cselekedetekre való hajlandóságért, most bizonyára megbékéltetett.

22. Az ő testében való halála által, hogy titeket tenne * szentekké, feddhetetlenekké és ártatlanokká maga előtt.

23. Hogyha megmaradtok, a * hitben erősen # megfundáltatván, és el nem távoztok az Evangyéliomnak reménységétől, mellyet hallottatok, melly prédikáltatott ## minden teremtett állatnak, melly az ég alatt vagyon, mellynek én Pál lettem szolgájává.

24. Ki most örülök a ti * érettek való szenvedésimben, és a Krisztus szenvedésének maradékát bétöltöm az én testemben, az ő testéért, azaz az # Anyaszentegyházért.

25. Mellynek lettem én szolgájává az Istennek * sáfárlása szerint, melly bizatott én reám ti köztetek, hogy az Istennek beszéde bételjesednék.

26. Tudniillik ama titok, melly * elrejtetett volt eleitől és minden időktől fogva, most pedig megjelentetett az ő Szenteinek.

27. A kiknek akarta az Isten * megjelenteni micsoda legyen e dicsőséges titoknak gazdagsága a Pogányok között, melly a Krisztus ti köztetek, ki a # dicsőségnek ama reménysége.

28. Kit mi prédikálunk, intvén * minden embert és minden embert tanitván minden bölcseséggel, hogy minden embert tégyünk tökéletessé # a Krisztus Jézusban.

29. Mellyre igyekezem is, tusakodván az ő ereje szerint, melly én * bennem hatalmasan cselekeszik.