2. RÉSZ.

A Krisztuson kivül mindenek hijábavalók, nevezet szerint a körülmetélkedés, ételeknek eltávoztatások: Angyaloknak tiszteletek. A rendelésektől Krisztus által szabadultunk meg.

Mert akarom, hogy ez tudtokra legyen minémű tusakodást * szenvedjek ti érettetek, és azokért a kik vagynak Laodiczeában, és mind azokért, kik nem láttak engemet személy szerint e testben.

2. Hogy vigazstalát végyenek az ő sziveik, minekutánna  atyafiúi szeretet által, és bizonyosan elhitt értelem teljes gazdagságának általa, egybeköttettek az Istennek és az * Atyának, és a Krisztus # titkainak megértésekre.

3. Kikben vagynak a bölcseségnek és esméretnek teljes kincsei * elrejtve.

4. Ezt mondom pedig e végre, hogy valaki titeket meg ne csaljon hitető * beszéddel.

5. Mert jóllehet testben távo vagyok tőletek, mindazáltal lélekben * veletek vagyok, örülvén és látván a ti rendtartástokat, és a Krisztusban való hiteteknek erősségét.

6. A miképen azért vettétek az Úr Krisztus Jézust, * a képen járjatok ő benne.

7. Meggyökerezvén és felépülvén * ő benne, és megerősülvén a hitben, a miképen tanittattatok, bővölködvén # abban hálaadással.

8. Meglássátok, hogy valaki ne legyen olly, a ki bennetek zsákmányt vessen az emberi bölcseségenk, és csalárdságra rendeltetett hijábavaló tudománynak általa, melly emberi rendelés szerint e világnak betűi szerint, és nem a Krisztus szerint vagyon.

9. Mert ő benne lakozik az Istenségnek minden * teljessége állatja szerint.

10. És ő benne lettek teljesekké, ki Feje * minden birodalomnak és minden hatalmasságnak.

11. Kiben körül is metéltettetek kéz nélkül való * körűlmetéléssel mikor a testnek bűneinek állatját levetkezteték a Krisztusnak körűlmetélése által.

12. Eltemettettetek ő * vele együtt a Keresztség által, melly által ő vele együtt fel is támadtatok az Isten # erejének hite által, ki feltámasztotta őtet a halálból.

13. És titeket, kik * megholtatok vala a bűnökben, és a ti testeteknek körűlmetéletlenségében, ő vele együtt megelevenitett, megbocsátván néktek minden bűneiteket.

14. És eltörölvén a * czeremóniáknak ellenünk való kezünk # irását, melly nékünk ellenünk vala, és azt haszontalanná ## tevé, a keresztfára azt felfeszitvén.

15. És megfosztván a birodalmakat és a hatalmasságokat, azokat nyilván mutogatta, diadalmat * vévén azokon a keresztfa által.

16. Senki azért titeket ne kárhoztasson az ételért * vagy italért, vagy az innepnapra, vagy a újholdnak napjára, vagy a Szombatokra nézve.

17. Mellyek a következendő dolgoknak árnyékai, * de a valóság a Krisztusé.

18. Senki ti tőletek a pálmát el ne csalja a tettetes alázatosság által, és Angyaloknak tiszteletek által, ő ,agát ollyakba avatván, a mellyeket nem látott, és felfuvalkodván vakmerőképen az ő testének értelmével.

19. És nem ragasztatván a * Főhöz, melly által az egész test a tagoknak egybebocsáttatások és rakatások által, egybefoglaltatván és egybeköttetvén, nevekedik az Isten nevekedése szerint.

20. Annakokáért ha meghalván a Krisztussal, * megszabadultok e világnak betűitől; miért terhelitek magatokat a czeremóniákkal, mintha e vikágban élők volnátok?

21. Azok mondják: Ne egyed, ingyen meg se kóstold, ingyen se * illesd.

22. Mellyek mind elvesznek azokkal való élés által, mellyek embereknek hagyományokból * és tudományokból vagynak.

23. Mellyek jóllehet bölcseségnek látatnak lenni, a szabad akarat szerint való isteni tiszteletért, és az elmének tettetes alázatosságáért, és azért hogy testeknek nem kedveznek: * mindazáltal haszontalanok, mivelhogy a testnek hizlalására valók.