3. RÉSZ.

Intés a mennyeieknek keresésére: Új és ó ember: Jóságos cselekedetekre int, és aháznép között való tiszteket irja meg.

Annakokáért ha feltámadtatok * a Krisztussal, az odafel valókat keressétek, a hol a Krisztus vagyon, az Istennek jobbján ülvén.

2. Az odafel valókra * viseljetek gondot, és nem e földiekre.

3. Mert megholtatok, és a ti életetek elrejtetett a Krisztussal az Istennél.

4. Mikor a Krisztus a mi életünk megjelenéndik, akkor ti is ő vele együtt megjelentek * dicsőségben.

5. Öldököljétek meg azért a ti földi tagaitokat, a paráznaságot, * tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kivánságot, és a fösvénységet, melly bálványimádás.

6. Melly dolgokért jő az Istennek * haragja az engedetlen fiakra.

7. Mellyekben ti is jártatok vala régenten, mikor azokban élnétek.

8. De most vessétek le * ti is mind ezeket, a haragot, a hirtelen felgerjedést, a gonoszságot, a káromlást, és a beszédeknek tisztátalanságát a ti szátokból.

9. Ne hazudjatok * egymás ellen, mivelhogy levetkeztétek amaz ó embert az ő cselekedetivel egybe.

10. És felöltöztétek amaz új * embert, mellynek újulása vagyon annak # ábrázatjához illendő esméretben, a ki teremtette

11. Hol nincsen Görög * és Zsidó, körűlmetélkedés és körűlmetélkedetlenség, Pogány, Scithiai, szolga és szabados, hanem minden és mindenekben a Krisztus.

12. Öltözzétek fel annakokáért mint Istennek választottai, szentek és szerelmetesek, a könyörületességnek * indulatit, a kegyelmességet, alázatosságot, szelidséget, csendességet.

13. Eltürvén * egymást, és megengedvén # egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, miképen a Krisztus is megengedett néktek, azonképen ti is.

14. Mind ezek felett pedig öltözzétek fel a szeretetet, * melly a tökéletességnek kötele.

15. És az Istennek békessége * uralkodjék a ti szivetekben, mellyre hivattatok is egy testbe; és legyetek kedvesek.

16. A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek bőséggel * minden bölcseséggel: tanitván és intvén egymást ti magatok között, psálmusokkal, dicséretekkel, és lelki énekekkel, nagy kedvvel énekelvén az Úrnak.

17. És valamit cselekesztek beszéddel, vagy cselekedettel, mindeneket az Úr Jézusnak * nevében cselekedjetek, hálákat adván Istennek és az Atyának ő általa.

18. Ti asszonyok, a ti saját férjeiteknek birodalmokban * legyetek, a miképen illik az Úrban.

19. Férjfiak szeressétek a ti * feleségeiteket, és ne legyetek azok ellen mérges kedvűek.

20. Ti magzatok engedelmesek * legyetek a ti szüléteknek mindenekben: mert ez az Úrnak kedves.

21. Atyák ne bosszantsátok a ti * magzatitokat, hogy kétségbe ne essenek.

22. Ti szolgák * engedelmesek legyetek mindenekben azoknak, a kik néktek uraitok test szerint, nem csak szem előtt szolgálván, mint a kik embereknek igyekeznek kedveskedni, hanem tiszta szivvel félvén az Istent.

23. És valamit cselekesztek, szivetek szerint * cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek.

24. Tudván azt, hogy ti az Úrtól vészitek az örökségnek jutalmát: mert az Úr Krisztusnak szolgáltok.

25. A ki pedig bosszút tészen, az ő bosszútételének jutalmást elvészi: és * nincsen személyválogatás.