4. RÉSZ.

Urakat és szolgákat int egymáshoz való tisztekre: kiván az ő könyörgésekben béfoglaltatni: minémüek legyenek az ő beszélgetések: Tikhikust miért küldötte hozzájok.

Ti urak igazsággal * és egyenlőséggel legyetek a ti szolgáitokhoz, tudván hogy néktek is Uratok legyen a mennyekben.

2. A könyörgésekben * állhatatosok legyetek, vigyázván azokban hálaadással.

3. Könyörögvén egyszersmind * mi érettünk is, hogy az Isten megnyissa nékünk az ő beszéde hirdettetésének ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, mellyért én fogoly is vagyok.

4. Hogy azt nyilvánvalóvá tégyem a miképen nékem szólnom kell.

5. Bölcsen * viseljétek magatokat az idegenekhez, a jó alkalmatosságot áron is megváltván.

6. A ti beszédetek mindenkor kedvességgel mintegy sóval mesózatott legyen, hogy megtudhassátok, mimódon kelljen néktek mindennek * megfelelnetek.

7. Minden én dolgaimat megbeszéli néktek Tikhikus * az én szerelmes atyámfia, és hiv szolga és szolgatársam az Úrban.

8. Kit annakokáért küldöttem ti hozzátok, hogy megértse a ti dolgaitokat, és megvigasztalja a ti sziveteket.

9. Onésimussal, * hiv és szerelmes atyámfiával, ki közzűletek való. Mindeneket azért néktek, a mellyek itt vagynak, megbeszélnek.

10. Köszönt titeket * Aristárkhus az én fogolytársam, és Márkus a Barnabás nénnyének fija, ki felől parancsoltam volt néktek, hogyha hozzátok menénd, béfogadjátok őtet.

11. És Jézus, ki hivattatik Justusnak, kik a Zsidók közzűl valók; csak ezek a kik engem segéllettek az Istennek * országában, és voltak nékem vigazstaltatásomra.

12. Köszönt titeket * Epafrás, ki ti közzűletek való, a Krisztusnak szolgája, mindenkor tusakodván ti érettetek a könyörgésekben, hogy megállhassatok tökéletesen, és bételvén az Istennek minden akaratjával.

13. Mert bizonyságot tészek ő felőle, hogy ő ti felőletek felette igen szorgalmatos, és azok felől, kik Laodiczeában, és azok felől, kik Jerápolisban vagynak.

14. Köszönt titeket ama szerelmes orvos * Lukács, és Démás.

15. Köszöntsétek az Atyafiakat, kik vagynak Laodiczeában, és Nimfást, és a Gyülekezetet, melly az ő házában vagyon.

16. És mikor elolvastatik nálatok e Levél, azt miveljétek, hogy a Laodiczeabeli Gyülekezetben is elolvastassék: és a melly levél a Laodiczeabelieké, azt ti is elolvassátok.

17. És megmondjátok * Arkhippusnak; Meglássad, hogy a melly szolgálatot az Úrban vettél, azt bétöltsed.

18. Köszönetet irok és is Pál az én * saját kezemmel. Megemlékezzetek az én fogságomról. Kegyelem legyen veletek. Ámen. A Kolossébeliekhez iratott Rómából, Tikhikus és Onésimus által.