3. RÉSZ.

Pál küldi Timótheust hogy a Thessalónikabelieket vigasztalja, és hiteket megérthesse: örvendez a Timótheustól hozott jó hren; könyörög a Thessalónikabeliekért.

Annakokáért mivelhogy tovább nem türhetnénk, jónak itélénk lenni, hogy mi magunk Athénében * maradnánk.

2. És elküldöttük * Timótheust a mi atyánfiát, és Istennek szolgáját, és a mi segitőtársunkat a Krisztus Evangyéliomának prédikáltatásában, hogy titeket megerősitene és intene a ti hitetek felől.

3. Hogy senki meg ne induljon * e nyomorúságokon: mert ti magatok tudjátok, hogy mi erre # rendeltettünk.

4. Mert mikor ti * köztetek volnánk, megmondottuk vala néktek, hogy jövendőben nyomorgattatnánk: melly meg is esék és tudjátok.

5. Annakokáért én is tovább nem türhetvén, elküldék, hogy megtudnám a ti hiteteket: hogy valamiképen meg ne kisértett volna titeket ama Kisértő, és hijábavaló lett volna a mi * munkánk.

6. Minap pedig mikor Timótheus ti tőletek * mi hozzánk jött vona, és megbeszélte volna nékünk a ti hiteteket és a ti szerelmeteket, és hogy ti a mi jó emlékezetünket megtartjátok, mindenkor kivánván minket látni, miképen mi is titeket.

7. Ezokáért vigasztalást vettünk, Atyámfiai, ti tőletek, minden mi nyomorúságinkban és szükségünkben, a ti hitetek által.

8. Mert mos úgy élünk, ha ti erősen állotok az Úrban.

9. Mert micsoda háláadást fizethetünk Istennek ti felőletek az egész örömért, mellyel örülünk ti érettetek a mi Istenünk előtt.

10. Éjjel és nappal nagy buzgósággal kérvén, * hogy láthassuk a ti orczátokat, és a mi hija vagyon a ti hiteteknek, azt bétöltsük?

11. Az Isten pedig és a mi Atyánk és a mi Urunk Jézus Krisztus vezérelje a mi útunkat ti hozzátok.

12. Az Úr pedig mivelje azt, hogy bővölködjetek, és bőségesek legyetek egymáshoz való szeretettel, és * mindenekhez, miképen mi is ti hozzátok.

13. Hogy a ti sziveteket * megerősitse az ártatlanságban, Isten előtt és a mi Atyánk előtt való szentségben, a mi Urunk Jézus Krisztusnak # eljövetelére, minden ő szenteivel egyetemben.