4. RÉSZ.

Inti őket szent életre, tiltja a hitetlenek módjokra való kesergéstől; a mi feltámadásunknak rendit ékesen előbeszéli.

Továbbá azért, Atyámfiai, kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus által, hogy a miképen vettétek mi tőlünk, miképen kelljen néktek * járnotok, és Istennek kedveskednetek: abban naponként nevekedjetek:

2. Mert tudjátok minémü parancsolatokat adtunk néktek az Úr Jézus által.

3. Mert ez az Isten * akaratja tudniillik, a ti megszenteltetéstek, hogy megoltalmazzátok magatokat a # paráznaságtól.

4. És tudja mindenitek bírni a maga edényét * szentségben, és tisztességben.

5. Nem a kivánságnak * indulatjával, miképen a Pogányok, # kik nem esmérik az Istent.

6. Senki meg ne nyomoritsa * se meg ne csalja az ő attyafiát valami dologban; mert mind ezekért bosszúálló az Úr, miképen annakelőtte is megmondottuk néktek és bizonyságot tettünk.

7. Mert nem hivott minket az Isten tisztátalanságra, hanem a * szentségre.

8. Annakokáért a ki ezeket megveti, nem embert vet meg, hanem * Istent, ki adta is nékünk az ő # Szent Lelkét.

9. Az attyafiúi szeretetről pedig nem szükség hogy irjak néktek: mert megtanittattatok ti magatok Istentől, * hogy egymást szeressétek.

10. Mert az is mivelitek minden Atyafiakkal, kik vagynak egész Maczedóniában, kérünk pedig titeket Atyámfiai, hogy jobban * nevekedjetek.

11. És igyekezzetek csendesek lenni, és a ti saját dolgaitokat cselekedni és munkálkodni tulajdon kezeitekkel, a miképen megmondottuk * néktek.

12. Hogy ti magatokat tisztességesen viseljétek az idegenekhez, és smmi nélkűl ne szűkölködjetek.

13. Nem akarom pedig hogy tudatlanságban legyetek, Atyámfiai, azok felől a kik elaludtak, hogy ne bánkódjatok mint egyebek, * kiknek reménységek nincsen.

14. Mert ha hisszük hogy a Jézus megholt és feltámadott, azonképen az Isten is azokat, a kik elaludtak a Jézusban, előhozza * ő vele.

15. Mert ezt mondjuk néktek az Úrnak szavával, * hogy mi élők, kik # megmaradunk az Úrnak eljövetelére, nem vesszük elő azokat, a kik elaludtak.

16. Mert az Úr unszolásnak kiáltásával, Arkhangyalának szavával, és * Istennek trombitájával leszáll az égből; és a kik megholtak volt a Krisztusban, feltámadnak először.

17. Azután mi élők, kik megmaradtunk volt, * elragadtatunk azokkal egyetembe a ködökbe, az Úr eleibe az éltető égbe; és e képen mindenkor az Úrral # lészünk.

18. Annakokáért viasztaljátok egymást e beszédekkel.