5. RÉSZ.

Az utolsó napra való készületnek módja.

Továbbá az időről, és azoknak czikkelyeikről, Atyámfiai, nem szükség * hogy irjak néktek;

2. Mert ti magatok jól tudjátok, hogy az Úrnak ama napja, mint a * lopó éjszakán, azonképen jő el.

3. Mert mikor ezt mondják: Békesség és bátorság; akkor nagy hirtelen * veszedelem jő reájok, mint a szülésnek fájdalma a terhes asszonyra, és semmiképen meg nem menekednek.

4. De ti, Atyámfiai, nem vagytok * a setétségben, hogy az a nap titeket, mint a lopó, úgy találjon.

5. Mindnyájan ti a világosságnak fijai vagytok, és a napnak fijai: nem vagyunk az éjszakának, sem a setétségnek fijai.

6. Azért ne aludjunk * mint egyebek, hanem vigyázzunk és józanok legyünk.

7. Mert a kik alusznak, éjjel alusznak, és a kik megrészegednek, éjjel részegek.

8. De mi kik a napnak * fijai vagyunk, józanok legyünk, felöltözvén a hitnek és szeretetnek # mejjvasába, és sisak gyanánt az idvességnek reménységébe.

9. Mert nem rendelt minket az Isten haragra, hanem az idvességnek elvételére a mi Urunk Jézus Krisztus által.

10. Ki megholt mi érettünk, hogy vagy vigyázunk, vagy aluszunk, * ő vele együtt éljünk.

11. Annakokáért intsétek egymást * és épitsétek egyitek a másitokat; miképen hogy azt is cselekeszitek.

12. Kérünk pedig titeket, Atyámfiai, hogy becsüljétek, a kik munkálkodnak ti * köztetek, és néktek, és néktek előttetek járok az Úrban, és intenek titeket;

13. És azokat felette igen szerelmeteseknek tartsátok az ő munkájokért. Békességesek legyetek ti köztetek egymással.

14. Kérünk pedig titeket, Atyámfiai, intsétek azokat, a kik * rendetlenűl járnak, vigasztaljátok azokat, a kik félelmes szivűek: # az erőteleneket segéljétek, türők legyetek mindenekhez.

15. Meglássátok, hogy senki gonosszal ne * legyen senkinek a gonoszért: hanem a jótéteményért kövessétek mindenkor, mind ti magatok közt egymáshoz, mind pedig mindenekhez.

16. Mindenkor örüljetek.

17. Szüntelen * imdákozzatok.

18. Minden dolgokban hálákat adjatok: mert ez az Istennek akaratja a Krisztus Jézus által ti hozzátok.

19. Az Istennek Lelkét meg ne oltsátok.

20. Az Írásnak magyarázatit * meg nem utáljátok.

21. Mindeneket * megpróbáljatok: a mi jó, azt megtartsátok.

22. Mindentől, a mi gonosznak láttatik, megoltalmazzátok * magatokat.

23. A békességnek Istene pedig szenteljen meg * titeket mindenestől: és a ti elmétek épségben, és lelketek s testetek ártatlanságban tartssanak meg a mi Urunk Jézus Krisztusnak # eljövetelére.

24. Hiv az, a ki titeket * elhivott, ki azt véghez is viszi.

25. Atyámfiai, imádkozzatok érettünk.

26. Köszöntsetek minden * atyafiakat szent csókolással.

27. Kénszeritlek titeket az Úrra, hogy e Levél elolvastassék * midnen szent Atyafiak előtt.

28. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen veletek, Ámen! ///Ez I. Levél a Thessalónikabeliekhez küldetett Athénéből.///