2. RÉSZ.

A Krisztus eljövetele előtt megjelenik az Antikrisztus, kinek megirja mivoltát: és könyörög a Thessalónikabeliekért.

Kérünk pedig titeket, Atyámfiai a mi Urunk Jézus Krisztusnak * eljövetelére, és a mi ő hozzá való egybegyüjtetésünkre.

2. Hogy hamar a ti értelmektől ki ne álljatok, se pedig meg ne háborittassatok, se lélek által, se beszéd által, se levél által, ugymint mi tőlünk irattatott levél által, mintha a Krisztusnak ama napja * közel volna.

3. Senki titeket valami módon meg ne csaljon: mert nem jő el az Úrnak napja addig, mignem meglészen először a hittől való szakadás, és mig meg nem jelentetik ama bűnös ember, * a veszedelmenek ama fija.

4. Ki magát ellene veti és felemeli mind az ellen, valami mondatik Istennek, vagy Isten gyanánt * tiszteltetik: úgyannyira, hogy az Isten templomában, mint Isten úgy üljön Isten gyanánt tartván magát.

5. Avagy nem emlékeztek é meg róla, hogy még mikor ti köztetek * volnék, ezt megmondottam néktek?

6. Most pedig micsoda tartóztatja őtet, tudjátok hogy az megjelentessék az ő idejében.

7. Mert immár az álnokságnak * titka cselekeszik, csak hogy a ki most annak ellene áll, mind addig ellene áll, mig az eltöröltetik.

8. És akkor megjelentetik az Isten törvényének amaz * ellensége, kit az Úr megemészt az ő szájának # Lelkével, és az ő dicsőséges eljövetele által eltöröl.

9. Azt mondom hogy eltörli, a kinek eljövetele vagyon a Sátánnak * hatalmas ereje által, minden hatalommal, és jelekkel, és hazug csudatételekkel.

10. És a hamisságnak minden álnokságával azokban, a kik elvesznek: mivelhogy az igazságnak szerelmét nem vették bé az ő idvességekre;

11. És azért * bocsátja az Isten reájok a tévelygésnek erejét, hogy hidjenek a hazugságnak.

12. Hogy kárhoztattassanak mind azok, kik nem hittek az igazságnak, hanem engedtek a hamisságnak.

13. Mi pedig tartozunk hálákat adni mindenkor ti * érettetek az Istennek, Atyámfiai, kik az Úrnak szerelmében vagytok, hogy választott titeket Isten öröktől fogva az idvességre a # Szent Léleknek szentelésében, és az igazságnak hitében.

14. Mellyre hivott titeket a mi Evangyéliomunk által, a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségének elvételére.

15. Annakokáért, Atyámfiai, legyetek állhatatosok, és tartsátok meg a néktek adatott tudományt, mellyre taníttattatok vagy beszéd * által, vagy a mi Levelünk által.

16. A mi Urunk Jézus Krisztus pedig, és az Isten s a mi Atyánk, ki szeretett * mindket, és adott örök vigasztalást, és jó reménységet # kegyelméből;

17. Vigasztalja meg a ti sziveteket, és erősitsen * meg titeket minden beszédben és jócselekedetben.