PÁL APOSTOLNAK

TIMÓTHEUSHOZ IRT ELSŐ LEVELE.

1. RÉSZ.

Mire vigyázzon inkább a Tanitó: Kiknek adatott a törvény: miért jött el a Krisztus: mint kell vitézkedni.

Pál Jézus Krisztusnak Apostola, a mi megtartó Istenünknek, és az Úr Jézus Krisztusnak, a mi * reménységünknek rendeléséből.

2. Timótheusnak az én igaz * fiamnak a hitben: Kegyelem, irgalmasság, és békesség az Istentől a mi Atyánktól, és a Krisztus Jézustól mi Urunktól.

3. A miképen kértelek tégedet, * hogy megmaradnál Efézusban, mikor Maczedóniába mennék, megmaradj: hogy megmondjad némellyeknek, hogy külömböző tudományt ne tanitsanak.

4. És ne legyenek foglalatosok hijábavaló * beszédekben és vég nélkűl való nemzetségeknek számlálásában: mellyek kérdéseket # támasztnak inkább, hogynem mint Istenben való épülést, melly hit által vagyon.

5. A parancsolatnak * vége pedig a tiszta szivből, jó lelkiesméretből, és az igaz hitből való szeretet;

6. Mellyektől némellyek * eltávozván, elhajlottak hijábavaló # beszédre.

7. Kik a törvénynek Doktorai akarván lenni, nem értik sem a mellyeket szólnak, sem a mellyeket beszéddel erősitenek.

8. Tudjuk pedig, hogy a törvény * jó, ha valaki azzal jól él.

9. Tudván ezt, hogy a törvény az igaznak nem adatott, hanema törvény megutálóinak az engedetleneknek, az istenteleneknek és a bűnösöknek, a latroknak és a fertelmeseknek, attyok, annyok öldöklőinek, és gyilkosoknak.

10. Paráznáknak, férjfiakkal fertelmeskedőknek, ember * lopóknak, hazugoknak, hamis hitűeknek, és ha mi egyébb vagyon, a mi az igaz tudománnyal ellenkezik.

11. Melly vagyon a boldog * Istennek dicsőséges Evangyélioma szerint, mellynek prédikáltatása bizatott én reám.

12. És hálát adok annak, a ki engemet erőssé tett, azaz, a Krisztus Jézusnak a mi Urunknak, hogy engemet hivnek itélt lenni, helyheztetvén e * szolgálatban.

13. Ki először Isten * káromló, háborgató, és bosszantó valék: de én rajtam könyörűlt: # mert tudatlanul miveltem a hitetlenségben.

14. Felette igen bővölködött pedig a mi Urunknak kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel.

15. Igaz beszéd ez, és miképen méltó, mellyhez ragaszkodjunk: * Hogy a Krisztus Jézus jött e világra, hogy a bűnösöket # megtartaná, kik közzűl első én vagyok.

16. De azért könyörült én rajtam, * hogy én bennem elsőben megmutatná a Jézus Krisztus minden kegyelmességét, hogy lennék például az ő benne hivőknek az örök életre.

17. Az örökkévaló Királynak pedig a halhatatlan, láthatatlan, egyedül * bölcs Istennek, tisztesség legyen és dicsőség mind örökkön örökké. Ámen.

18. E parancsolatot ajánlom néked fiam Timóthée, hogy a te felőled való * előbbi jövendőmondások szerint vitézkedjél azokra nézve, ama jó # vitézséggel.

19. Megtartván a * hitet és a jó lelkiesméretet, mellyet némellyek megvetvén, a hitet # elvesztették.

20. Kik közzűl való * Himenéus, és Alexander, kiket adtam a # Sátánnak, hogy megtanulják azt, hogy ne káromoljanak.