2. RÉSZ.

Minden rendekért kell könyörögni. Micsoda ékesitse a férjeket és feleségeket: az asszonynépek mint idvezüljenek.

Intenek azért mindeneknek előtte, hogy legyenek könyörgések, * kérések, imádkozások, háláadások minden emberekért.

2. A Királyokért * és minden méltóságban helyheztettekért: hogy csendes és nyugodalmas élettel éljünk, minden isteni félelemmel és tisztességgel;

3. Mert ez a jó és kedves dolog a mi megtartó * Istenünk előtt.

4. Ki minden embereket akar * idveziteni, és hogy az igazságnak esméretire jussanak.

5. Mert egy az Iten, egy * a Közbenjáró is Isten között és emberek között az ember Krisztus Jézus.

6. Ki adta önmagát * váltságul minden emberekért; a Krisztus mondom, a ki bizonyos időkre # rendeltetett tanubizonyság volt.

7. Kinek én rendeltettem, hogy lennék kiáltója és * Apostola (igazságot szólok a Krisztus által, nem hazudok) Pogányoknak # Doktorok, hitben és igazságban.

8. Akarom azért, hogy a férjfiak imádkozzanak akármelly helyen, felemelvén tiszta kezeket minden harag nélkűl, és kételkedés * nélkűl.

9. Hasonlatosképen hogy az asszonyok tisztességes * öltözettel, szemérmetességgel, és mértékletességgel ékesitsék magokat; nem hajoknak fodorgatásával, vagy arannyal, vagy drága kövekkel, vagy drága öltözetekkel;

10. Hanem (a mint illik az ollyan asszonyokhoz, kik isteni szolgálathoz kötelezték magokat) jó * cselekedetekkel.

11. Hanem az asszony csendességben tanuljon, * minden alázatossággal:

12. Mert az asszonynak nem engedem hogy * tanitsom, sem hogy a # férjfiún birodalmat végyen, hanem hogy legyen csendességben.

13. Mert Ádám teremtetett * először, azután Éva.

14. És Ádám nem csalattatott meg, hanem az * asszony, minekutánna megcsalattatott volna, lett a bűnnek oka.

15. Megtartatik mindazáltal a magzatok szülésének állapotjában, ha megmaradnak a hitben, a * szeretetben, és a # szent életben szelidséggel.