3. RÉSZ.

A Lelkipásztoroknak és Diákónusoknak mi legyen tisztek. Miért irja ezeket Pál. Titka a hitnek.

Igaz beszéd ez: Ha valaki Püspökséget kiván, * munkát kiván.

2. Szükség azért a Püspöknek * feddhetetlennek lenni, egy feleségű # férjfiúnak, vigyázónak, józannak, megékesittettnek gazdálkodónak, a tanitásra alkalmatosnak.

3. Nem bor mellett ülőnek, nem verekedőnek, hanem nyereség rutul kivánójának; hanem mértékletesnek, idegennek a harczolástól, idegennek a fösvénységtől.

4. Ki az ő házában jól tudjon előljárni, ki az ő magzatit engedelemben * tartóztassa minden tisztességgel egybe;

5. (Mert a ki az ő tulajodn házában nem tud előljárni, mimódno birhatja az Isten anyaszentegyházát?

6. Nem ujnak a * tudományban, hogy valami módon felfuvalkodván, az ördöggel egy kárhozatba ne essék.

7. Szükség pedig néki jó bizonyságának is lenni a * kivűlvalóktól, hogy szidalomba ne essék, és az ördögnek hálójába.

8. Hasonlatosképen a Diakónusoknak tisztességeseknek * kell lenni, nem két nyelvüeknek, nem sok borba merülteknek, nem a nyereség # rútul kivánóinak.

9. Ollyaknak, kik a hitnek titkát tudják tiszta * lelkiesmérettel.

10. Ezek pedig először meg is próbáltassanak, azután szolgáljanak, ha * feddhetetlenek.

11. Azonképen ezeknek feleségeiknek tisztességeseknek kell lenni, nem patvarkodóknak; józanoknak, hiveknek mindenekben.

12. A Diakonusok egy feleségnek férjei legyenek, * kik az ő magzatikat jól birják, és az ő saját házokat.

13. Mert a kik jól szolgálándanak, jó méltóságot * szereznek magoknak, és # nagy bátorságot a Krisztus Jézusban való hit által.

14. Ezeket irom néked, reménylvén, hogy hamar hozzád megyek.

15. Hogyha pedig későn menéndek, hogy megtudhassad ezekből, mimódon kelljen Isten házában forgolódni, melly az élő Istennek Anyaszentegyháza, oszlopa és erőssége az igazságnak.

16. És minden versengés nélkűl a mi hitünknek nagy titka ez: Az * Isten megjelent a testben, megigazittatott lélekben, megláttatott az Angyaloktól, prédikáltatott a Pogányoknak, hittek ő benne e világon, felvitetett a dicsőségbe.