4. RÉSZ.

Jövendölés a következendő időkről. Minden eledel megszenteltetett Isten igéje és könyörgés által: mit kelljen Timótheusnak tanitani.

A Szent Lélek pedig nyilván mondja, hogy az * utolsó időkben # elszakadnak némellyek a hittől, kik hitető lelkekhez és ördögi tudományhoz figyelmeznek.

2. És ollyakhoz, kik képmutatás által szólnak hamisságot, kiknek lelkiesméretek megbélyegeztetett.

3. Kik megtiltják a házasságot, és a féle eledeleknek * megételeket, mellyeket Isten teremtett, hogy azokkal háláadással éljenek a # hivek, és azok, a kik megesmérték az igazságot.

4. Mert az Istennek minden teremtett állatja jó, * és semmit nem kell megvetni, ha háláadással élnek azzal.

5. Mert megszenteltetik az Istennek igéje által és könyörgés által.

6. Ezt ha az Atyafiak eleikbe adod, a Jézus Krisztusnak jó szolgája lészesz, ugymint a ki neveltettél a hitnek, * és a jó tudománynak beszédiben, mellyet szüntelen követtél.

7. Az alkalmatlan beszédeket pedig és a hijábavalókat * eltávoztasd; hanem gyakroljad magadat az isteni szolgálatban.

8. Mert a test gyakorlsának * kevés haszna vagyon; de az isteni # tisztelet mindenre hasznos, mellynek igérete vagyon e világon és a más világon való megajándékozásáról.

9. Igaz * beszéd ez, és méltó hogy mindenképen bevétessék.

10. Mert azért fáradunk is, és szidalmakkal illetetünk, mivelhogy bizunk az élő Istenben, ki minden embereknek megtartójok, * miindenek felett pedig a hiveknek.

11. Ezeket hirdessed * és tanitsad.

12. Senki a te ifjuságodat meg ne utálja, hanem a hiveknek légy példa a beszédben, a nyájaskodásban, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban.

13. A mig oda * megyek, légy figyelmetes az olvasásban, intésben és tanitásban.

14. Meg ne vesd az ajándékot, melly te benned vagyon, melly adatott néked a prófétálásra, a Tanitóknak kezeiknek reád való * vettetések által.

15. Ezekben gyakoroljad magadat, ezekben légy, hogy a te gyarapodásod nyilvánvaló legyen mindenek között.

16. Gondot viselj magadról és a tudományról, maradj meg ezekben: mert ha azt mivelénded, mint te magadat megtartod, mind azokat a kik téged hallgatándanak.