5. RÉSZ.

Mint kelljen mindeneket meginteni: az özvegyekről, vénekről: Intetik Timótheus.

A vén embert meg ne * dorgáljad, hanem intsed mint atyádat; az ifjakat mint atyádfiait.

2. A vén asszonyokat mint anyáidat; az ifjú asszonyokat, mint hugaidat minden tisztasággal.

3. Az özvegy asszonyokat becsüljed, a mellyek vaóban * özvegyek.

4. Ha valamelly özvegy asszonynak vagynak magzatai vagy unokái, tanulják meg azok, hogy legelőször az ő tulajdon cselédjekkel tegyenek jól, és szüléiknek viszontag való szolgálattal legyenek; mert ez a tisztességes dolog, és Isten előtt kedves.

5. A melly asszony pedig valóban özvegy, és egyedül vagyon, bizik az Istenben; és foglalatos a * könyörgésekben, és imádságokban éjjel és nappal.

6. A melly pedig bujaságban él, az ollyan élvén * megholt.

7. Ezeket annakokáért megmondjad, hogy legyenek * feddhetetlenek.

8. Ha valaki az övéiről, és főképen az ő háznépéről gondot nem visel, az a * hitet megtagadta és a hitetlennél alábbvaló.

9. Az özvegy asszonyok közzűl választassék a szegények gondviselésekre nem kissebb hatvan esztendősnél, melly egy férjfiúnak volt felesége.

10. Mellynek a jócselekedetekben jó bizonysága vagyon; ha magzatokat nevelt, ha gazdálkodó * volt, ha a szenteknek lábaikat megmosta, ha a nyomorultaknak segitséggel volt, ha minden jócselekedetetnek szüntelen követője volt.

11. Az ifjú özvegy asszonyokat pedig ez illyen tisztre fel ne végyed; mert minekutánna bujálkodni kezdenek a Krisztus ellen, férjhez akarnak menni.

12. Kik azért méltók szidalomra, hogy az első hitet megvetették.

13. Egyetembe pedig hivalkodók lévén megtanulják a házanként való járást, sőt nem csak hivalkodók, hanem hazudozók, és nyughatatlanok, csácsogók, haszontalan * dolgokról.

14. Akarom azért, hogy az ifju özvegy asszonyok férjhez * menjenek, magazatokat szüljenek, házat birjanak, és semmi alkalmatosságot ne adjanak az ellenségnek # a szidalomra.

15. Mert már némelly asszonyok elhajlottak, hogy a Sátán után * járjanak.

16. Hogyha valamelly keresztyén férjfiúnak vagy asszonynak vagy özvegyei, azokat azok táplálják, és ne terheltessék meg a Gyülekezet, hogy azoknak a kik valóban * özvegyek, legyen tápláltatások.

17. Az egyházi szolgák, kik jól forgolódnak, kettős tisztességre * méltóztassanak, főképen pedig azok, a kik munkálódnak a beszédben # és tanitásban.

18. Mert ezt mondja az Irás: A nyomtató ökörnek * ne kösd fel a száját, és: Méltó a # munkás az ő jutalmára.

19. Az Egyházi szolga ellen vádolást bé ne végy, hanem két avagy * három tanubizonyság alatt.

20. A kik pedig közzűlük vétkeznek, mindenek előtt feddjed meg, hogy egyebek is félemljenek meg.

21. Kénszeritelek az Isten előtt és az Úr Jézus Krisztus előtt, és a választatott Angyalok előtt, hogy ezeket megtartsad egyiknek a másiknál feljebb való becsülése * nélkűl, és semmit ne cselekedjél részre hajolva.

22. Kezeidet hirtelen senkire ne * vessed, és egyebeknek bűneikben részes ne légy; te magadat tisztán # tartsd meg.

23. Ne igyál mégis csak vizet; hanem élj kevés borral, a te gyomrodért, és gyakorta való betegségidért.

24. Némelly embereknek bűneik elein kijelennek; előbb az ő büntetéseknél, némellyeket pedig az ő bűneik hátul követnek.

25. Hasonlatosképen a jócselekedetek is elein meegjelennek; és a mellyek külömben vagynak, el nem titkoltathatnak.