6. RÉSZ.

Szolgák tisztek: Veszedelmes a fösvénység: szóla gazdagokról is, és Timótheust kéri, hogy eltávoztassa a hijábavaló tudományt.

Az iga alatt való szolgák az ő * Uraikhoz minden tisztességgel legyenek, hogy az Istennek neve, és a tudomány ne káromoltassék.

2. A kiknek pedig jámbor uraik vagynak, azokat meg ne utálják ez okkal, hogy atyafiak legyenek, hanem inkább szolgáljanak, mivelhogy Keresztyének és szerelmetesek legyenek: ugymint kik az Istennek jótéteményében részesek legyenek. Ezeket tanitsad, és ezekről tégy intést.

3. Ha valaki külömböző * tudományt tanit, és nem enged a mi Urunk Jézus Krisztus jó # beszédinek: és annak a tudomáynak, melly az isteni tiszteletről vagyon.

4. Az ollyan kevély semmit nem tud, hanem kérdésekben és beszédekben való tusakodásban bolondoskodik, mellyekből támad irigység, versengés, káromlások, gonosz gyanuság.

5. Megveszett elméjű embereknek hijábavaló harsolódások, és kik az igazságtól megfosztattak, kik azt állitják, hogy az isteni szolgálat külső * kereskedés; azoktól a kik illyenek, eltávozzál.

6. Bizonyára pedig nagy kereskedés az isteni szolgálat * az eleséggel.

7. Mert semmit nem hoztunk e világra, kétség nélkűl semmit ki * sem vihetünk.

8. Hogyha pedig eledelünk és ruházatunk vagyon, azokkal * megelégedjünk.

9. A kik pedig meg akarnak gazdagulni, esnek * kisértetbe és tőrbe, és sok balgatag és károk kivánságokba, mellyek bémeritik az embereket a halálos veszedelembe.

10. Mert minden gonoszságna gyökere a * pénznek szerelme, mellyet némellyek a kik kivántak, eltévelyedte a hittől, és magokat által szegezték sok gondokkal.

11. Te pedig óh Istennek embere ezeket eltávoztassad; kövessed pedig az igazságot, az Isteni * szolgálatot, a hitet, a szeretetet, # a békességestürést, a szelidséget.

12. A hit által való nemes * harczot harczold meg; ragaszkodjál az örök élethez, mellyre hivattattál is, és nemes vallástétellel vallást tettél sok bizonyságok előtt.

13. Hagyom néked az Isten * előtt ki megelevenit mindeneket, és a Jézus Krisztus előtt, ki Pontzius Pilátus alatt bizonyságot tett ama jó # vallástételről.

14. Hogy megtartsad e parancsolatokat makula * nélkűl és feddhetetlenűl, a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenésének napjáig.

15. Kit az ő idejében megmutat ama boldog * és egyedűl Hatalmas, a Királyoknak # Királya, és az Uraknak Ura.

16. Kinek csak egyedűl vagyon halhatatlansága, és lakozik hozzámehetetlen világosságban, kit senki az emberek közzűl nem * látott sem láthat: kinek tisztesség legyen, és örökkévaló hatalom. Ámen!

17. Azoknak a kik gazdagok e világon, megmondjad, hogy fel ne fuvalkodjanak elméjekben, és reménységeket ne vessék a bizonytalan * gazdagságokban, hanem az élő # Istenben, ki bőséggel megád nékünk mindeneket a mi tápláltatásunkra.

18. Hogy egyebekkel jól * tégyenek hogy gazdagok legyenek # jócselekedetekben, hajlandók legyenek az adakozásra, hajlandók egyebekkel való nyájaskodásra.

19. Hogy mintegy kincset, * szerezzenek magoknak jövendőre való fundamentomot, hogy elvegyék az # örök életet.

20. Óh Timótheus, a nálad letett ajándékot * megőrizzed, és eltávoztassad a beszédekben vaó haszontalan ujságokat, és a hamis nevű # tudományoknak ellenvetésit:

21. Mellyel némellyek kevélykedvén, a hit * mellől eltévelyedtek. Kegyelem legyen te veled. Ámen! ///Ez I. Levél Timótheushoz iratott Laodiczeából, melly Pakácziána Frigyiának fővárosa. ///