PÁL APOSTOLNAK

TIMÓTHEUSHOZ IRT MÁSODIK LEVELE.

1. RÉSZ.

Timótheus hitét dicséri és inti tisztiben állhatatosságra, s a nála letett kincsnek megőrizésére; és Onesiforust ajánlja.

Pál Jézus Krisztusnak * Apostola Istennek akaratja által, az életnek igérete szerint, melly vagyon a Krisztus Jézusban.

2. Timótheusnak az én * szerelmes fiamnak kegyelem, irgalmasság, békesség az Atya Istentől, és a Krisztus Jézustól a mi Urunktól.

3. Hálát adok az Istennek, * kinek szolgálok az én atyáimtól vett példa szerint tiszta lelkiesmérettel, hogy szüntelen tégedet elmémben tartalak az én éjjeli és nappali könyörgésimben.

4. Mivelhogy kivánlak téged látni, és megemlékezezm a te könyhullatásidról, hogy örömmel bételjesedjem.

5. És mgemlékezem a hitről, melly te benned képmutatás nélkűl vagyon, melly hit lakozott előzsör a te nagyanyádban Lóisban, és a te * anyádban Eunikában: hiszen pedig hogy te benned is.

6. Melly dolognak okáért intlek tégedet hogy gerjeszd fel * az Istennek ajándékát, melly te benned vagyon, az én kezeimnek reád való vettetések által.

7. Mert nem adott nékünk az Isten félelemnek * lelkét, hanem erőnek, és szeretetnek, és józan elmének lelkét.

8. Ne szégyenljed azért a mi * Urunkról való bizonyságtételt, engemet is ne szégyenlj, ki ő foglya vagyok; hanem inkább légy részese az Evangyéliom szenvedésinek, az Istennek hatalma által.

9. Ki megtartott minket, és hivott szent hivatallal: nem a mi cselekedetink * szerint, hanem az ő végezése és kegyelme szerint, melly adatott nékünk a Krisztus Jézusban, örök időknek # előtt.

10. Megjelentetett pedig * mos a mi megtartó Jézus Krisztusunknak eljövetele által, ki a halált is # eltörlötte; és az életet, és a ## halhatatlanságot világosságra hozta az Evangyéliom által.

11. Mellynek én lettem * Prédikátora és Apostola, és a Pogányoknak Doktorok.

12. Melly dolognak okáért ezeket is szenvedem; de nem szégyenlem: mert tudom kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy az én ő nála letett kincsemet megtarthatja ama * napra.

13. Az igaz beszédeknek * példájokat megtartsad, mellyeket én tőlem hallottál hitben és szeretetben, melly vagyon a Krisztus Jézusban.

14. A te nálad * letett drága kincset megtartsad a szent Lélek által, ki lakozik mi bennünk.

15. Tudod azt, hogy engemet * megvetettek mind azok a kik Ázsiában vagynak; kik közzűl való Figellus és Hermógénes.

16. Az Úr legyen irgalmas az Onesiforus háznépének; mert gyakorta engemet megvidámitott, és az én fogságomban való vas * lánczomat nem szégyenlette:

17. Sőt mikor Rómában volna, nagy szorgalmatossággal keresett engemet, és megtalált.

18. Az Úr engedje meg néki, hogy nyerjen irgalmasságot az Úrnál * ama napon, melly sokat szolgált Efézusban is, te jól tudod.