2. RÉSZ.

Inti Timótheust a keresztyéni vitézségben való állhatosságra: Krisztus vitéze: Szántó ember: Pál Evangyélioma: Erős fundamentom: haszontalan kérdések.

Te annakokáért, én * fiam, erősödjél meg a Krisztus Jézusban való kegyelem által.

2. És a mellyeket én tőlem * hallottál sok bizonyságok között, azokat bizzad hiv emberekre, # a kik egyebek tanittatásokra is alkalmatosok.

3. Te azért a munkának * terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze.

4. Senki nem elegyíti magát ez életnek szorgalmatosságiba, a ki vitézkedik, hogy annak kedvében lehessen, a kitől választatott a vitézségre.

5. Hogyha tusakodik is valaki, nem koronáztatik meg külömben, hanem ha igazán tusakodik.

6. A szántóvető embernek munkálódni kell először, és úgy kell munkájának hasznát elvenni.

7. Eszedbe vegyed a mellyeket mondok. Adjon azért az Úr néked értelmet mindenekben.

8. Emlékezzél meg, hogy a Jézus Krisztus feltámadott a * halálból, ki # Dávid magvából való az Evangyéliomom szerint.

9. Mellyért, mint egy gonosztévő ember, nyomorgattatom * mint a fogságig; de az Istennek beszéde nem # köttetett meg.

10. Annakokáért mindeneket elszenvedek a * választattakért, hogy ők is a Krisztus Jézusban való idvességet elvegyék, örök dicsőséggel egybe.

11. Igaz beszéd ez: Mert ha ő vele megholtunk, * ő vele élünk is.

12. Ha türünk, ő vele * országlunk is: ha megtagadjuk, # ő is megtagad minket.

13. Ha hitetlenek lészünk, ő mindazáltal megmarad az ő * tökéletességében, ő magát meg nem tagadhatja.

14.  Ezekre emlékeztess mindeneket bizonyságtétellel kérvén őket az Úrnak tekintete előtt, hogy a beszédekben való tusakodást * ne kövessék, mellynek semmi haszna nincsen, sőt a hallgatókat elforditja.

15. Igyekezzél Isten előtt kedves lenni, és olly munkás, ki nem szégyenli a munkát, és ki igazán hasogassa az igazságnak beszédét.

16. A haszontalan dolgok felől való kiáltásokat * pedig megtiltsad: mert nagyobb istentelenségre nevekednek.

17. És azoknak beszédek mint a fene elébb-elébb megyen: kik közzűl * való Himenéus és Filétus.

18. Kik az igazság mellől * eltévelyedtek, azt mondván: hogy immár a feltámadás meglett; és elforditják némellyeknek hiteket.

19. Mindazáltal az Istennek erős fundamentoma megáll, mlelynek pecséte ez: Tudja az Úr, kik legyenek az övéi, és távozzék el a hamisságtól * minden, valaki nevezi a Krisztusnak nevét.

20. A nagy házban pedig nem csak arany- és ezüstedények vagynak, hanem némellyek * tisztességre, némellyek pedig gyalázatra valók.

21. Ha azért valaki magát ezektől tisztán tartándja, lészen tisztességre * való edény, egszenteltetett, és az Úrnak hasznára való, és minden jócselekedetre készittetett.

22. Az ifjui kivánságokat pedig eltávoztassad; hanem kövessed az igazságot, a hitet * a szeretetet, a békességet, azokkal egyetembe, kik # segitségűl hivják az Urat tiszta szivből.

23. A bolond * és tudatlan kérdéseket pedig megvessed, tudván hogy azok háborúságot nemzenek.

24. Az Úr szolgájának pedig nem * kell háborgani, hanem engedelmesnek kell lenni mindenekhez, alkalmatosnak a tanitásra, türőnek.

25. És ollynak, ki alázatossággal * tanitsa azokt, kik ellenkező értelemmel vagynak, ha valamikor az Isten adja azoknak, hogy megtérvén megesmérjék az igazságot.

26. És megszabadulván az ördögnek tőréből, kitől fogva tartatnak, az ő elméjekben megépüljenek, az ő akaratjának cselekedésére.