3. RÉSZ.

Minémüek lésznek az utolsó időben az emberek: az istentelenek napról napra gonoszbak: mi haszna legyen az Irásnak.

Ez pedig legyen tudtodra, hogy az utolsó napokban * ártalmas idők lésznek.

2. Mert lésznek az emberek magoknak szeretői, fősvények, dicsekedők, kevéllyek, szidalmazók, * szüléiknek engedetlenek, háláadatlanok, tisztátalanok.

3. Szeretet nélkűl valók, békesség nélkűl valók, patvarkodók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jóknak nem szeretői.

4. Árulók, vakmerők, felfuvalkodtak, gyönyörűségnek szeretői inkább, hogynem mint az Istennek szeretői.

5. Kik az isteni szolgálatnak * képét mutatják, de annak erejét megtagadják; ezeket azért eltávoztassad.

6. Mert ezek közzűl valók azok, kik az emberek cselédei közzé bészinlik magokat, és a bűnnel megterheltetett és sokféle kivánságokkal felindittatott asszonyocskákat megkörnyékezvén megcsalják.

7. Kik mindenkor tanulnak, de soha az igazságnak esméretire nem juthatnak.

8. Miképen pedig Jánnes és Jámbres Mózesnek * ellene állottak, a képen ezek is az igazságnak ellene állanak; megveszett elméjű emberek, a hit körűl megvettettek.

9. De tovább nem nevekedhetnek: mert ezeknek esztelenségek nyilvánvaló lészen mindenek előtt, mint szinte * amazoké volt.

10. Te pedig az én tudományomat, az én életemnek módját, az én akaratomat, hitemet, * szelidségemet, szerelmemet, türésemet megértetted.

11. Háborúságimat, nyomrúságimat, mellyek én rajtam estek * Antiókhiában, Ikóniumban, Listrában, minémű háborúságokat szenvedtem; de mindenekből megszabaditott engem az Úr.

12. De mindenek is, a kik szentűl akarnak élni a Krisztus Jézuban, * háborúságot szenvednek.

13. A gonosz embereknek pedig, és a hitetőknek előmentek lészen a gonoszban, egyebeket elcsalván: mivelhogy ők is elcsalattattak.

14. De te maradj meg azokban * a mellyeket tanultál, és a mellyek te reád bizattattak, tudván azt kitől tanultad.

15. És hogy gyermekségedtől * fogva tudtad a szent Irásokat, mellyek tégedet bölcscsé tehetnek az idvességre, a Krisztus Jézusbna való hit által.

16. A teljes Irás Istentől * ihletett, és hasznos # a tanitásra, a feddésre, a megjobbitásra, a fenyitékre, melly igazságban vagyon.

17. Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jócselekedetre tökéletesen felkészittetett.