2. RÉSZ.

Mint intsen minden rendet és magát mint viselje: Isten kegyelme megjelent mindeneknek.

Te pedig azokat szóljad, mellyek illenek a tiszta * tudományhoz.

2. Hogy a vén emberek józanok legyenek, tiszteletesek; mértékletesek, a hitben, a szeretetben és a türésben épek.

3. A vén asszonyok hasonlatosképen, hogy szentséghez illendő öltözettel éljenek, ne legyenek szidalmazók, ne szolgáljanak a sok bornak, legyenek a * jóságnak tanitói.

4. Hogy az ifjú asszonyokat bölcsességre * tanitsák, hogy az ő férjeiket és magzatikat szeressék.

5. Hogy mértékletesek legyenek, tiszták, házokban ülők, jók, * férjeiknek engedelmesek, hogy az Istennek # beszéde ne káromoltassék.

6. Az ifjakat hasonlatosképen intsed, hogy legyenek mértékletesek.

7. Mindenestől fogva te magadat például adjad a * jó cselekedetekben, a tudományban épséget és méltóságot mutass.

8. Tiszta igét, feddhetetlent: hogy a ki annak ellene veti magát, megszégyenüljön, semmi gonoszt nem tudván * ti felőletek szólni.

9. A szolgákat intsed, hogy az ő Uraiknak * engedelmesek legyenek, hogy mindenekben azoknak kedvesek legyenek, ne legyen beszéddel ellenkezők.

10. Semmiben meg nem csalván őket, hanem minden jó hivséget mutatván, hogy a mi megtartó Istenünknek tudományát ékesitsék mindenekben.

11. Mert megjelent az Istennek * amaz idvezitő kegyelme minden # embereknek.

12. Melly minket tanit, hogy megtagadván a hitetlenséget és e világi kivánságokat, mértékletesen, igazán, és * szentűl éljünk e jelenvaló világon:

13. Várván ama boldog reménységet, és ama nagy Istennek és a mi megtartónknak a Jézus Krisztusnak * dicsőséges megjelenését.

14. Ki adta ő magát mi érettünk, hogy megváltana minket minden * hamisságtól, és tisztitana magának kiváltképen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt.

15. Ezeket szóljad, és ezekről legyen intésed és feddésed minden méltósággal: senki téged meg ne utáljon.