3. RÉSZ.

Fejedelmeknek engedelmesség: az idvesség Isten kegyelméből vagyon. A törvényről versengőt, eretnek embert el kell távoztatni.

Intsed őket, hogy a Fejedelemségeknek és Hatalmasságoknak alájok * vessék magokat, hogy engedelmesek legyenek, hogy minden jócselekedetre # készek legyenek.

2. Senkit ne szidalmazzanak, hogy a viaskodástól * idegenek legyenek és mértékletesek, minden # szelidséget mutatván minden emberekhez.

3. Mert valánk régenten mi is bolondok, hitetlenek, tévelygők, külömb-külömb kivánságoknak * és gyönyörűségeknek szolgáik, gonoszságban és irigységben élők, gyűlölségesek, és egymásnak gyűlölői.

4. De minekutánna a mi megtartó Istenünknek jóvolta és emberekhez * való szerelme megjelenék;

5. Nem az igazságnak cselekedeteiből, mellyeket mi cselekedtünk volna, hanem az ő irgalmasságából * tartott meg minket, az ujonnan való születésnek feredője, és a Szent Léleknek # megujitása által.

6. Mellyet kitöltött mi reánk * bőséggel a Jézus Krisztusnak a mi megtartónknak általa.

7. Hogy az ő kegyelméből megigazulván, örökösök * legyünk az örök életnek reménysége szerint.

8. Igaz beszéd ez; és ezeket akarom, hogy erősitsed, hogy igyekezzenek jócselekedetekkel * előljárni azok, a kik hittek Istennek.

9. Ezek azok a tisztességes cselekedetek, és embereknek hasznosok: a bolond kérdéseket * pedig, és nemzetségekről való tudakozásokat, és a törvényben való versengéseket és viaskodásokat megtiltsad; mert haszontalanok és hijábavalók.

10. Az eretnek embert egy vagy * két intés után megvessed.

11. Tudván hogy a ki illyen elfordult és vétkezik, úgymint ki az ő maga itélete által is váldoltatik.

12. Mikor Artemást vagy * Tikhikust te hozzád küldéndem, siess hozzám jőni Nikápolyba: mert ott végeztem hogy teleljek.

13. A törvénytudó Zénást és Apollóst szorgalmatos * gondviseléssel hordozzad, hogy valamiben fogyatkozások ne legyen;

14. Megtanulják pedig a miéink is, hogy jócselekedetekkel * járjanak elől a szükséges hasznokra, hogy ne legyenek gyümölcs nélkűl valók.

15. Köszöntenek téged mind azok, a kik én velem vagynak. Köszöntsed azokat, a kik minket szeretnek a hitben. Istennek kegyelme legyen mindnyájan veletek. Ámen! /// Títushoz, ki a Krétabeli Gyülekezetnek rendeltetett első Püspökje volt, iratott Maczedóniának Nikápoly városából ///