PÁL APOSTOLNAK

A ZSIDÓKHOZ IRT LEVELE.

1. RÉSZ

Krisztusnak személyét, személyében két természetét irja meg, bizonyitja őtet igaz Istennek lenni, és az Angyaloknál feljebb valónak.

Mineekutánna az Isten sok rendben, és sokképen * szólott volna régen az Atyáknak a Próféták álatl: ez utolsó időkben szólott nékünk az ő # Fija által.

2. Kit tett mindeneknek örökkösévé., ki által e világot is * teremtette.

3. Ki mivelhogy a dicsőségnek fényessége és annak személyének * kimetszett bélyege, és mindeneket táplál amaz ő hatalmas beszédével; a mi bűneinkből ő maga által # megtisztitván, ama magasságos méltóságnak ## jobbjára ült.

4. Annyival méltóságosabbá lett az Angyaloknál, mennyivel méltóságosb nevet vett*azoknál

5. Mert kinek mondotta valaha az Angyalok közzűl: Én fiam vagy te, én ma szültelek * tégedet? és ismét: Én attya lészek # néki, és ő fiam lészen nékem?

6. Viszontag pedig mikor béhozza az ő elsőszülöttét e világra, ezt mondja: * És imádják őtet az Istennek minden Angyalai.

7. Az Angyalokról pedig ezt mondja: Ki teremti az ő * Angyalait, hogy legyenek lelki állatok, és az ő szolgáit mint tűznek lángját.

8. A fiúról pedig iyg szól: A te * királyiszéked, Isten mind örökkön örökké, igazságnak pálczája a te országodnak pálczája.

9. Szeretted * az igazságot és gyülölted a hamisságot; annakokáért kent meg tégedet az Isten, a te Istened, örömnek olajával, a te társaid felett.

10. És te Uram, kezdetben * fundálád a földet: és a te kezeidnek mivei az egek.

11. Azok elvesznek, te pedig megmaradsz: és mind azok mint a ruha megavulnak.

12. És mint öltözetet egybehajtod azokat, és elváltoznak: te pedig ugyanazon vagy, és a te esztendeid el nem fogynak.

13. Kinek mondotta pedig az Angyalok közzűl valaha: Ülj * az én jobbkezem felől, miglen veténdem a te ellenségidet a te talpaid alá zsámolyúl?

14. Avagy nem szolgáló * lelkek-é mind azok, kik szolgálatra kiküldettetnek azokért, a kik az idvességnek örökösei lésznek?