3. RÉSZ.

Krisztus Mózessel egybevettetik: a pusztában megkeményült Zsidókat nem kell követnünk.

Annakokáért Atyámfiai, szentek a mennyei hivatlanak részesei, gondoljátok meg a mi vallásunknak Apostolát és Főpapját a  * Krisztus Jézust

2. Ki hiv * annak ki őtet rendelte: mint Mózes is hiv # volt az ő egész házában.

3. Mert ez annyival nagyobb dicsőségre ítéltetett méltónak lenni Mózesnél, mennyivel nagyobb tisztessége vagyon annak, a ki a házat * épitette, a háznál.

4. Mert minden ház épittetik valakitől; a ki pedig nem ezeket rendelte, az Isten az.

5. És jóllehet Mózes hiv volt az ő egész házában mint szolga, azoknak bizonyságtételekre, a mellyeket azután kellene szólni;

6. De a Krisztus mint Fiú előljáró az ő házában, kinek háza * mi vagyunk, ha ama bizodalmat, és a mi dicsekedésünknek reménységét mind végig erősen megtartjuk.

7. Annakokáért a mint mondja a Szent Lélek: Ma, ha * az ő szavát hallándjátok.

8. Meg ne keményitsétek a ti sziveteket, miképen a bosszantásnak idején, ama kirsértésnek * napján a pusztában.

9. Hol megkisértének engem a ti atyáitok, megprobálnak engemet, noha látták az én cselekedetimet negyven esztendeig.

10. Melly dologért megharagudtam vala e nemzetségre, és ezt mondom vala: Ezek mindenkor tévelygenek az ő szivekben, és az én útaimat nem vették eszekbe.

11. Kiknek megesküdtem * az én haragomban: Ha bémennek az én nyugodalmamba.

12. Meglássátok Atyámfiai, hogy valaha ne legyen közzűletek valakinek gonosz és hitetlne szive, * hogy az élő Istentől elszakadnátok.

13. Hanem intsétek * egymást minden napon, mig neveztetik a mai nap: hogy valaki ti közzűletek meg ne keméynitessék a bünnek csalárdsága által.

14. Mert a Krisztusnak részesivé lettünk, ha ama fundamentomot, a mellyhez támaszkodunk, erősen megtartándjuk mind végig.

15. Mig ezt mondják: Ma * ha az ő szavát halljátok, meg ne kemyénitsétek a ti sziveiteket, mint a bosszantásnak idején.

16. Mert némellyek mikor hallották volna, megbosszanták az urat: de nem mindnyájan * azok, a kik Égyiptomból kijöttek vala Mózes által.

17. Kikre haragudott vala pedig meg a negyven esztendőben? avagy nem azokra-é, a kik vétkeztek vala, kiknek testeik elhullának a pusztában?

18. Kiknek esküdt pedig meg, hogy nem mennek bé az ő nyugodalmába, * hanem az engedetleneknek?

19. Látjuk pedig hogy nem mehettek bé az ő hitetlenségekért.