4. RÉSZ.

Hit által megyen ember az örök nyugodalomba: Háromféle szombat; Isten igéjének ereje: Krisztus Főpapsága: kegyelem széke.

Féljünk annakokáért, hogy valamimódon a nyugodalomba való bémenetel felől tett igéretet hátrahagyván, ne láttassék valaki ti közzűletek megcsalattatottnak lenni: *

2. Mert nékünk is hirdettetett az * igéret, miképen azoknak is; de nem használt nékik a halott beszéd, mivelhogy azokban, a kik hallották vala, hittel nem mértékeltetett volt meg az ige.

3. Mert bémegyünk nyugodalomba mi, kik hiszünk, miképen mindotta: Annakokáért * megesküvém az én haragomban: Ha bémennek az én nyugodalmamba; se világ teremtetésének elvégezése után való nyugodalomba pedig.

4. Mert e képen szólott egy helyen a hetedik napról: És * megnyugovék Isten a hetedik napon minden ő cselekedeteitől.

5. És itt vizsontag: Ha bémennek, úgymond, az * én nyugodalmamba.

6. Mivelhogy annakokáért, szükség, hogy valakik bémenjenek a nyugodalomba, a kiknek pedig először szólott Isten, nem mentek bé az ő * hitetlenségek miatt.

7. Viszontag, mivelhogy egy napon rendel, tudniillik  Máté, Dávidnál szólván sok idővel azután, (a mint mondatott) Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményitsétek a ti sziveteket. *

8. Mert ha őket Jósué * nyugodalomba helyheztette volna, semmiképen nem szólott volna azután más napról.

9. Annakokáért vagyon valami Szombatja az Isten népének.

10. Mert a ki bement az ő nyugodalmába, megnyugodt az is az ő * cselekedeteitől, miképen Isten is az # övéitől

11. Igyekezzünk azért bémenni abba a nyugodalomba, * hogy valaki azon hitetlenségnek példájába ne essék.

12. Mert az Istennek beszéde élő * és ható, sőt hathatóbb minden kétélű fegyvernél; és elhat az akaratnak és az elmének, a tagoknak egybekötöztetéseknek és a velőknek oszlásokig; és megitéli a gondolatokat, és a szivnek indulatit.

13. És nincsen semmi teremtett állat, melly nyilvánvaló nem volna ő előtte; sőt mindenek mezitelenek és megnyilatkoztattak * annak szemei előtt, a kiről a mi beszédünk vagyon.

14. Mivelhogy azért nagy  Főpapunk vagyon, ki az egeket által * hatotta, tudniillik  Jézus az Istennek # Fija.: megtartsuk e vallást.

15. Mert nincs ollyan Főpapunk, ki a mi erőtlenségünk érzésén * meg ne indulhatna, hanem olly, ki # megkisértetett mindenekben hasonlatosképen, a ## bűntől megválva.

16. Járuljunk azért * bizodalommal a kegyelemnek # székihez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk, az alkalmatos időben való segitségre.