6. RÉSZ.

A Zsidók tunyaságokat feddi, fenyegeti, és idején való megjobbulásra inditja jó reménység alatt. Ábrahám példája. Hitnek vasmacskája.

Azokáért elhagyván a keresztyénség kezdetinek beszédét, a tökéletes * tudományra igyekezzünk: nem vetvén viszontag fundamentomot, # a megholt cselekedetekből való megtérésnek és Istenben való hitnek tudományában.

2 A keresztségeknek, kezeknek másra való vettetéseknek, halottak feltámadásoknak, és az örök itéletnek tudományában.

3. És ezt miveljük ha Isten engedéndi.

4. Mert lehetetlen dolog, hogy  a kik egyszer megvilágosittattak, és megkóstolták a mennyei ajándékot, és részesei lettek a Szent Léleknek.

5. És megkóstolták az Istennek jó beszédét, és a jövendő viágnak erejét.

6. Ha elesnek, hogy ismét * megujittassanak a megtérés által: úgymint kik viszontag megfeszitsék magoknak az Isten fiját, és azt gyalázatra adják.

7. Mert a föld, melly a gyakorta reá szállot záport béissza, és terem füvet azoknak hasznokra, a kik azt mivelik, vészen áldást Istentől;

8. De a melly töviseket és bojtorjányokat terem, megvettetett, és az * Istennek átkához közel vagyon, kinek vége tüzzel való megégetés lészen.

9. De reményeink ti felőletek, Szerelmesim, ezeknél jobbakat, és az idvességhez közelebb valókat, ha igy szólunk is.

10. Mert nem hamis az Isten, hogy elfelejtkezzék a ti cselekedetekről * és a ti fáradságos szerelmetekről, mellyet mutattatok az ő nevéhez; hogy tudniillik  szolgáltatok és szolgáltok # a szenteknek.

11. Kivánjuk pedig, hogy közzűletek minden ugyanazon szorgalmaossággal megmutassa a reménységnek bizonyos voltát mind végig.

12. Hogy ne legyetek restek, hanem követői * azoknak, kik a hitnek és békességestürésnek általa örökösök az igéretekben.

13. Mert az Isten mikor igéretet tenne Ábrahámnak, mivelhogy senkire magánál nagyobbra nem esküdhetnék, * magára esküvék meg.

14. Ezt mondván: Bizony * megáldván megáldalak tégedet, és megsokasitván megsokasitlak tégedet.

15. És e képen mikor békességesen várta volna, megnyeré az * igéretet.

16. Mert az emberek magoknál nagyobbra esküsznek, és néki az esküvés minden versengésnek * vége minden dolognak megerősittetésére.

17. Melly dologban az Isten bőségesen akarván megmutatni az igéret örökösinek, az ő tanácsának változhatatlanságát, igéretiben esküvést * vete közbe.

18. Hogy a két változhatatlan dolgok által, mellyekben lehetetetlen dolog, hogy az Isten hazudjon, erős vigasztaltatásunk lennenékünk, kik e végre futunk, hogy az előnkbe adott reménységet * elvegyük.

19. Melly a mi lelkünknek úgymint bátorságos és erős vasmacskája,melly bémegyen mind azokig, mellyek a kárpiton belől vagynak.

20. A hová a * mi Előljárónk érettünk bément, tudniillik  a Jézus, ki a Melkisédek # rendi szerint örökkévaló Főpappá lett.