7. RÉSZ.

Krisztus Főpapsága nagyobb a Lévitákénál, Krisztus örökkévaló Főpap Melkisédek szerint.

Mert e Melkisédek * Sálemnek Királya vala, a nyga Istennek Papja, ki Ábrahámnak leibe ment vala, mikor a Királyoknak levágatások után hazamenne, és megáldá őtet.

2. (Kinek dézmát is * ada mindekből Ábrahám) ki először magyarázat szerint mondatik igazság Királyának, azután pedig Sálem Királynak is, azaz, békesség Királyának.

3. Atya nélkül, anya nélkül, és nemzetség nélkül való: kinek sem napjainak kezdetek, sem életének vége nincsen, hanem hasonlittatván au Istennek Fijához, lett örökkévaló Pap.

4. Tekintsétek meg pedig, melly nagy lett legyen ez, kinek dézmát is adott Ábrahám Pátriárka a nyereségből.

5. Azoknak pedig, kik a Lévi fijai közzűl a papi méltóságban vagynak, parancsolatjok vagyon, hogy * dézmát végyenek a községtől a törvény szerint, azaz az ő attyokfiaitól, jóllehet ők is az Ábrahám ágyékából származtak legyenek.

6. Az pedig, a kinek nemzetsége nem a Léviták közzűl való, dézmát * vett Ábrahámtól , és megáldotta ezt, a kinek igéretei # valának.

7. Minden ellenkezés nélkül pedig a ki kisebb, az áldatik meg attól, a ki nagyobb.

8. És itt ugyan a halandó emberek szoktak dézmát venni; ott pedig az, a kiről bizonység vagyon, hogy * él.

9. És (hogy igy szóljak) Ábrahámban megdézmáltatott a Lévi is, * ki dézmákat szokott venni.

10. Mert ő még az attyának ágyékában vala, mikor eleibe menne Ábrahámnak Melkisédek:

11. Hogyha pedig a Lévi nemzetségében való Papság által volt a * tökéletesség: (mert ez alatt adatott a népnek a törvény), mi szükség volt azután mondani, hogy más Pap támadna Melkisédeknek rendi szerint, és nem Áron Papnak rendi szerint?

12. Minekutánna azért a Papság elváltozott, szükség, hogy a törvénynek is változása legyen.

13. Mert az, a kiről ezek mondatnak, más nemzetségből való, mellyből senki nem szolgált az oltárnak.  *

14. Mert nyilvánvaló dolog, hogy a Júda nemzetségéből * támadott a mi Urunk, melly nemzetségre nézve semmit nem szuólt Mózes a Papságról.

15. Mell dolog annál is inkább megtetszik abból, hogy Melkisédek szerint támad más Pap.

16. Ki nem a törvény szerint (mellynek parancsolatja * testi) lett Pappá, hanem halhatatlan életnek erejéből.

17. Mert e képen tézen bizonyságot: Te vagy * örökkévaló Pap Melkisédeknek rendi szerint.

18. Mert az előbbi parancsolat eltöröltetik, mivelhogy erőtlen * és haszontalan.

19. Mert semmiben nem vitt tökéletességre * a törvény, hanem a másunnan vett jobb # reménység, melly által közelgetünk Istenhez.

20. És mivelhogy nem esküvés * nélkül vagyon.

21. Mert amazok * esküvés nélkül lettel Papokká: ez pedig esküvéssel, az által, a ki néki azt mondá: Megesküdt az # Úr, és meg nem bánja: Te vagy örökkévaló Pap Melkisédeknek rendi szerint.

22. Ennyivel * drágább szövetségnek lett Közbenjárója a Jézus.

23. És amazok jóllehet sokan lettek Papokká, mivelhogy a halál miatt örökké meg nem maradhatnának.

24. De ennek, mivelhogy * örökké megmarad, örökkévaló Papsága vagyon.

25. Minekokáért meg is tarthatja mindenestől fogva azokat; a kik ő * általa járulnak Istenhez: mert mindenkor él, hogy esedezzék # ő érettek.

26. Mert illyen Főpap illet * vala minket, szent, ártatlan, szeplő nélkül való, a bünösöktől elválasztatott, és ki az egeknél magasságosb # volna.

27. Kinek ne lenne szükség minden nap, mint ama Főpapoknak, először a * magok bűneikért áldozni, annakutánna a községnek bűneiért: mert azt egyszer megcselekedte, mikor magát # megáldozta.

28. Mert a törvény Főpapokat rendel az erőtlen emberekből: de a törvény után való esküvésnek * beszéde a Fiút, ki örökkévaló Papságra szenteltetett.