11. RÉSZ.

Mi legyen a hit és annak cselekedetei, sok példákban mutatja meg.

A hit pedig az ollyan dolgoknak valóságok, a mellyeket reménylünk, és a melly dolgok nem láttatnak, azoknak bizonyos mutatójok.

2. Mellyért * jó bizonysággal ékesittettek meg a mi előttünk való Atyák.

3. Hit által értjük, hogy teremtetett e világ Istennek * beszéde által, hogy a láthatalanokból láthatók lennének.

4. Ábel * hit által áldozott Istennek becsesb áldozattal, hogynem mint Kain: melly által bizonyságot vett, hogy igaz volna, mikor az Isten bizonyságot tenne az ő ajándékiról; és ennek általa, meghalván mégis # szól.

5. Hit által ragadtatottot el * Énokh, hogy ne látna halált; és meg nem találtatott, mivelhogy általvitte vala őtet Isten; mert minekelőtte általvitetnék, bizonyságot vett vala, hogy kedves volt Isten előtt.

6. Hit nélkül pedig lehetetlen dolog, hogy valaki néki kedves legyen; mert a ki Istenhez járul, ennek hinni kell, hogy vagyon Isten, és hogy jutalmat ád azoknak, a kik őtet keresik.

7. Hit által Istentől megintetvén * Nóé azokról, a mellyek még nem láttatnak vala, megrémülvén készité a Bárkát az ő házanépének megtartására: melly Bárka által kárhoztatá e világot, és a hitből való igazságnak örökösévé lett.

8. Hit által * engede Ábrahám az Istennek, mikor hivattatott volna, hogy elmenne a helyre, mellyet örökségűl vejendő vala: és kiméne nem tudván hová menne.

9. Hit által lakék az igéretnek földén, mint idegen * földön, sátorokban lakván Izsákkal és Jákóbbal, ugyanazon igéreteknek örökösivel.

10. Mert vá vala ollyan várost, * mellynek fundamentoma volna, mellynek mestere és teremtője az Isten.

11. Hit által Sára is * erőt vőn az ő méhében való fogadásra, és az ő idején kivűl szűle, mivelhogy igaznak itélte azt, a ki igéretet tett vala.

12. Annakokáért is egytől, még pedig attól is mintegy megholttól szaporodtak annyin, mennyi az ég * csillaginak sokságok, és mint a tenger partjának fővenye számlálhatatlan.

13. Hit által holtak meg azok mindnyájan, kik az igéreteket el nem * vették vala, hanem távol nézik vala azokat, minekutánna  hittek volna, és ragaszkodtak volna azokhoz, és vallást tettek volna # arról, hogy ők bujdosók és jövevények volnának azon a földön.

14. Mert a kik ezeket mondják, nyilván jelentik, hogy ők hazát keresnek. *

15. Hogyha arról megemlékeztek volna a mellyből * kijöttek vala, volt volna idejek a haza térésre.

16. De jobb hazát kivánnak, tudniillik  mennyeit; annakokáért nem szégyenli sz Isten ő * Isteneknek hivatni: mert készitett vala nékik # várost.

17. Hit által áldozá meg * Ábrahám Izsákot, mikor kisértetnék, amaz ő egyetlenegy fiját, mondom, hogy megáldozta az, a ki igéreteket vette vala.

18. Kinek ezt mondotta vala az Isten: Izsákban * neveztetik néked a te magod.

19. Mikor ő magában ezt elhitte volna, hogy az Isten azt halálból is feltámaszthatja, melly halálból * azt néminemű hasonlatosság szerint fel is vevé.

20. Hit által áldá meg Izsákot * Jákóbot és Ézsaut jövendő dolgokban.

21. Hit által áldá meg Jákób * halálának idején Józsefnek mindenik fiját és imádá az Istent # az ő istápjának végéhez támaszkodván.

22. Hit által emlékezék József, halálához közel lévén, az Izráel * fijainak kimenetelek felől, és az ő tetemeiről parancsolatot ada.

23. Hit által rejtetett el Mózes * az ő szüleitől három hónapig, mikor született volna, mivelhogy látnák szép gyermeknek lenni, és nem rettegék a # Királynak parancsolatját.

24. Hit által nem akart Mózes, mikor immár öreg volna, Faraó * leányának fijának hivattatni.

25. Mivelhogy ezt inkább választá magának, hogy az Isten népével együtt nyomorúságokkal illettetnék, hogynem mint a bűnnek ideigvaló hasznával élne.

26. Úgymint ki nagyobb gazdagságnak itélte lenni a Krisztusért való gyalázatot, hogynem mint az Égyiptombelieknek kincseket: mert néz vala a jutalomnak fizetésére.

27. Hit által hagyá el Égyiptomot, semmit nem félvén a Királynak haragjától: mert olly erős szivvel volt, mintha látná azt, a ki láthatatlan. *

28. Hit által cselekedte a * húsvétibáránynak megételét, és ama vérnek kiontatását: hogy a ki az elsőszülötteket öli vala, őket ne illetné.

29. Hit által mentek által a * veres tengeren mint egy szárazon, mellyet mikor az Égyiptombeliek megkisértettek volna, elnyelettetének.

30. Hit által romlottak le * Jérikónak kőfalai, mikor azokat kerülték volna hét napokig.

31. Hit által nem vesze el a hitetlenekkel egyetembe, ama tisztátalan életű * Ráháb, mikor jóakarattal szállására fogadta volna a kémeket.

32. És mit szólok többet? mert nem volna az idő elég hozzá, ha szólnék * Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről, és a Prófétákról;

33. Kik hit által országokat * meggyőztek, igazságot cselekedtek, az igéreteket elvették, oroszlánoknak # szájokat bédugták.

34. A tűznek erejét * megoltották, a fegyvernek élitől megmenekedtek, megerősödtek az erőtlenségből, erősekké lettek a viadalban, az idegeneknek # táborokat elfutamtatták.

35. Az asszonyok a feltámadás által az ő halottjaikat * megnyerték, némellyeknek bőrök megfeszittetett, nem gondolván a szabadulással, hogy drágább feltámadást nyerhetnének.

36. Némellyek viszontag csufolásokat és ostorzásokat szenvedtek, annakfelette kötözéseket és * tömlöczöt.

37. Megköveztettek, ketté vágattattak, kisértettek, fegyverrel levágattatván megholtak, bujdostak juhoknak és kecskéknek bőrökbne, kik elhagyattattak, szorongattattak, nyomorgattattak.

38. Kikre nem volt méltó e világ: pusztában bujdostak, hegyeken, barlangokban, és földnek hasadékiban.

39. És mindnyájan ezek, minekutánnak jó bizonyságot tettek volna a hit által, az igéretet * nem vették el;

40. Mivelhogy az Isten mi felőlünk néminémű jobb dolgot rendelt volt, hogy nálunk * nélkűl a tökéletességre ne jutnának.