13. RÉSZ.

Külömb-külömbféle jócselekedetekre int: Levelét könyörgésen s köszöntésen végezi.

Az atyafiúi szeretet * megmaradjon.

2. A gazdálkodásról el ne felejtkezzetek: mert ez által némellyek nem tudva Angyalokat * fogadtak szállásokra.

3. Megemlékezzetek a * foglyokról mintha ő velek együtt foglyok volnátok, és azokról, a kik nyomoruságokkal terheltetnek; mintha ti is testben szenvednétek.

4. Tiszteletes mindenek között a házasság és fertelmesség nélkűl való ágyasház: a paráznákat * pedig és a házasságrontókat az Isten megitéli.

5. A ti erkölcsötök idegen legyen * a fösvénységtől: elégedjetek meg a # jelenvalókkal: mert az Isten mondotta: Nem hagylak el ## téged és nem távozom el te tőled.

6. Annyira hogy bátorsággal mondjuk: Az Úr nékem * segitségem, nem félek hogy valamit ártson nékem az ember.

7. Megemlékezzenek a ti előttetek járókról, kik néktek szólták az Istennek beszédét: kiknek kövessétek * hiteket, meggondolván minémű vége volt az ő életeknek.

8. A Jézus Krisztus tegnap és * ma ugyanazon volt, mind örökké is ugyanazon lészen.

9. Külömböző és idegen * tudományok által ide s tova ne vonattassatok: mert igen jó dolog kegyelemmel megerősittetni a mi szivünknek, nem eledelekkel, mellyek nem használtak azoknak, a kik azokban forgolódtak.

10. Vagyon oltárunk, * mellyről nem szabad enniek azoknak, a kik szolgálnak az ó Testamentomban való Sátorban.

11. Mert a melly állatoknak * vérek bévitetik a Főpap által a bűnért a Szentséges helybe, azoknak testek megégettetik a táboron kivűl.

12. Minekokáért a Jézus is, hogy megszentelné a népet az ő tulajdon vére által, szenvedett a kapun * kivűl.

13. Menjünk ki azért ő hozzá a táboron kivűl, az ő gyalázatját hordozván.

14. Mert nincsen itt * maradandó városunk, hanem jövendőt keresünk.

15. Ő általa azért szüntelen vigyünk Isten eleibe dicséretnek áldozatját, azaz, az ő nevéről vallást tevő * ajakinknak gyümölcsöket.

16. A jótéteményről pedig, és marhátoknak mással való közöltetéséről el ne felejtkezzetek: mert illyen áldozatokban * gyönyörködik az Isten.

17. Engedjetek a ti előttetek * járóknak és hallgassátok # azokat: mert vigyáznak ők a ti lelkeitekért ## ugymint számadók, hogy örömmel miveljék azt, és nem bánattal: mert az néktek nem használ.

18. Idmákozzatok mi érettünk: mert hisszük, hogy nékünk jó lelkiesméretünk vagyon, ugymint kik minden dolgokban igyekezünk tisztességesen * forgolódni.

19. Mégis kérlek pedig titeket, hogy azt miveljétek, hogy hamarább hozzátok mehessek.

20. A békességnek Istene pedig, ki a halálból * kihozta a juhoknak az örökkévaló Testamentomnak vére által való nagy Pásztorát # a mi Urunk Jézust;

21. Tégyen titeket tökéletesekké * minden jócselekedetben, az ő akaratjának cselekedésére, cselekedvén ti bennetek azt, a mi ő előtte kedves, a Jézus Krisztus által: kinek dicsőség legyen mind örökkön örökké, Ámen!

22. Kérlek pedig titeket, Atyámfiai, szenvedjétek el az intő beszédeet: mert rövid beszédekkel irtam néktek.

23. Legyen tudtotokra, hogy a mi atyánkfia * Timótheus megszabadult, kivel (ha hamar ide jövénd) meglátogatlak titeket.

24. Kösöntsétek minden ti előttetek járókat, és minden szenteket. Köszöntenek titeket azok, kik Olaszországból való Atyafiak.

25. Az Isten kegyelme * legyen mindnyájan veletek, Ámen! Küldetett Olaszországból Timótheus által.