2. RÉSZ.

Személyválogatás nem illik a keresztyéni hithez mellyet nem elég szóval megvallani; hanem cselekedettel kell megmutatni.

Atyámfiai, a mi dicsőséges Urunk Jézus Krisztusban való hitet meg ne elegyitsétek * személyválogatással:

2. Mert ha valaki a ti gyülekezetetekbe bémegyen, kinek ujjában aranygyűrű vagyon, és fényes ruhája: bémenend pedig a szegény is rongyos ruhában.

3. És ha tekinténdetek arra, a kinek fényes ruhája vagyon, és ezt mondjátok néki: Te ülj ide szépen; a szegénynek pedig ezt mondjátok: Te állj amott, vagy ülj le ide az én lábaim alatt való zsámolyra;

4. Avagy nem tettetek-é ti magatokban választást, és nem lettetek-é nem igazán itélőbirákká?

5. Halljátok meg szerelmes Atyámfiai: Avagy nem választott-é az Isten e világnak szegényeit, hogy lennének gazdagokká a hitben, és örökösivé az országnak, mellyet igért azoknak, a kik őtet szeretik?

6. De ti bosszúsággal illettétek a szegényt. Avagy nem a gazdagok * nyomoritanak-é meg titeket az ő kegyetlenségek által, és nem azok vonszanak-é titeket a törvénybe?

7. Avagy nem káromoltatik-é ama ti szép nevetek, * a mellyről # neveztettetek?

8. Hogy a királyi törvényt cselekeszitek, az Irás szerint: Szeressed * a te felebarátodat mint te magadat; jól mivelitek;

9. Ha pedig személyt válogattok, vétkeztek és megfeddettek a * törvénytől, mint annak megrontói;

10. Mert valaki az egész törvényt megtartándja, vétkezéndik pedig egy * dologban, az egész törvénynek megrontásában bűnös.

11. Mert a ki ezt mondotta: Ne * paráználkodjál, ezt is mondotta: Ne ölj, hogyha nem paráználkodándol, öléndesz pedig embert, a törvénynek megrontójává lettél.

12. Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, úgymint kik megitéltettek az irgalmasnak törvénye * által.

13. Mert az itélet irgalmasság nélkűl lészen annak, a ki nem cselekedett * irgalmasságot; és dicsekedik az irgalmasság az itélet ellen.

14. Mi haszna vagyon Atyámfiai, ha valaki mondja; hogy hite vagyon, cselekedetei pedig * nincsenek? avagy megtarthatja-é azt a # hit?

15. Hogy pedig a keresztyén atyafiak, férjfiak, vagy asszonyok mezitelenek lejéndenek, és szűkölködéndenek mindennapi * eledel nélkűl.

16. Ezt mondja pedig valaki közzűletek azoknak: Menjetek el békességgel, melegedjetek meg és egyetek eleget; mindazáltal nem adjátok nékik * a mellyek szükségesek volnának az ő testeknek tápláltatására, mi haszna vagyon annak?

17. Azonképen a hit, ha cselekedetei nincsenek, * megholt ő magában.

18. Sőt inkább ezt mondhatja valaki: Tenéked hited vagyon, nékem cselekedetim vagynak: Mutasd meg nékem a te hitedeet a te cselekedetidből, és én is megmutatom néked az én cselekedetimből * az én hitemet.

19. Te hiszed, hogy az Isten * egy: jól cselekeszed; az ördögök is hiszik, és rettegnek tőle.

20. Akarod-é pedig te hijábavaló ember tudni, hogy a cselekedeetek nélkűl * való hit megholt?

21. Ábrahám ama mi atyánk, avagy nem a cselekedetekből esmértetett-é igaznak lenni, mikor Izsákot az ő * fiját megáldozta volna az oltáron?

22. Látod azért, hogy a hit * volt az ő jócselekedeteinek szolgáltatójok, és hogy a cselekedetekből esmértetett meg a hit igaznak lenni?

23. Annakokáért bételjesedett az Irás, melly ezt mondja: Hitt pedig * Ábrahám Istennek, és tulajdonittatott néki igazságúl; és Istennek # barátjának neveztetett.

24. Látjátok annakokáért, hogy a cselekedetekből esméritetik az emberi igaznak lenni, és nem csak a hitből?

25. Hasonlatosképen ama tisztátalan Ráháb * is avagy nem cselekedetekből esmértetett-é igaznak lenni: mikor a követeket béfogadta volna házába, és más úton bocsátotta volna ki?

26. Mert miképen a test a lélek nélkűl megholt állat; azonképen a cselekedetek nélkűl való hit * megholt állat.