4. RÉSZ.

Honnan vagyon a versengéseknek eredetek: a sziv alázatosságára, tisztulására, és a maga megesmérésre int.

Honnét vagynak a háborúságok és visszavonások ti köztetek? avagy nem a gonosz kivánságokból-é, mellyek, vitézkednek * a ti tagaitokban.

2. Kivántok valami dolgot, de azért ugyan nincsen: irigykedtek és nagy szorgalmatossággal igyekeztek, de ugyan nem kaphatjátok; tusakodtok és harczoltok, de ugyan nem nyerhetitek meg, annakokáért; mert nem kéritek Istentől.

3. Kéritek és nem vészitek el: mert nem jól * kéritek, hogy a ti kivánságitokra költsétek azt.

4. Parázna férjfiak és parázna asszonyok, avagy nem tudjátok-é, * hogy e világnak barátsága gyülölséges Isten előtt? Valaki azért akar e világnak barátja lenni, az Istennnek ellenségévé lészen.

5. Avagy állitjátok-é hogy az Irás hijába mondja: Az irigységre * hajlandó a lélek, a melly mi bennünk vagyon.

6. De viszont az Istennnek nagyobb kegyelmét ajánlja az Irás, mert azt mondja: Az Isten a kevélyeknek * ellenáll, az alázatosoknak pedig adja az ő kegyelmét.

7. Engedjetek azért Istennek,  álljatok ellene az ördögnek, és elfutok tőletek. *

8. Közelgessetek az Istenhez, * és közelget ti hozzátok: Tisztitsátok # meg kezeiteket ti bűnösök; és tisztitsátok meg sziveiteket ti kettős szivűek.

9. Keseregjetek, * gyászoljatok és sirjatok; a ti nevetségtek siralomra forduljon, és örömetek keserűségre.

10. Alázzátok meg magatokat az * Úr előtt, és felmagasztal titeket.

11. Ne szóljatok * egymás ellen, Atyámfiai: A ki szól az ő attyafia ellen, és a ki kárhjoztatja az ő # attyafiát, a törvény ellen szól, és a törvényt kárhoztatja; hogyha pedig a törvényt kárhoztatod, nem megtartója, hanem birája vagy a törvénynek.

12. Egy pedig az, a ki nékünk törvényt ád, ki megtarthat és elveszthet. Kicsoda vagy * hát te, hogy mást itélsz?

13. Nosza immár ti, kik ezt mondjátok: Ma vagy * holnap elmegyünk ama városba és ott esztendeig lakunk, és kalmárkodunk és nyerségünk lészen;

14. Kik nem tudjátok micsoda következik másod napon. Mert micsoda a ti életetek? ollyan mint a pára, melly egy kevés ideig tetszik, azután semmi lészen.

15. Holott azt kellet volna mondanotok: Ha az Úr akarándja, * és ha élünk, im ezt vagy amazt fogjuk cselekedni.

16. Ti pedig dicsekedtek a ti * kevélységtekkel, minden illyen dicsekedés gonosz.

17. Azért a ki tudna jót cselekedni, és nem cselekeszi, az ollyan ember * bűnös.