5. RÉSZ.

Intetnek a gazdagok. Türni tanit példájával: esküvéstől őrizkedni, betegekért könyörögni; Ereje a könyörgésnek, a bűnöst megtériteni.

No immár ti gazdagok, * sirjatok jajgatással, a ti reátok következendő nyomorúságitokon.

2. A ti gazdagságitok megrothadtak, a ti ruháitokat a moly megette.

3. A ti aranyatokat és ezüstötöket a rozsda * megfogta, és azoknak rozsdájok tészen bizonyságot ti ellenetek; és megemészti a ti testeiteket mint a tűz. Kincset gyüjtötök magatoknak az utolsó napra.

4. Imé a munkásoknak bérek, kik a ti tartományitokat megaratták, mellyet csalárdsággal * megtartottatok, kiált; és azoknak kiáltások a kik arattak, a Seregek Urának füleibe bément.

5. Gyönyörűségben éltetek e földön, és bújálkodtatok; a ti sziveiteket legeltettétek, mint egy áldozatnak napján.

6. Kárhoztattátok, megöltétek az igazat, * noha nem vétett ti ellenetek.

7. Békességesek * legyetek azért Atyámfiai az Úrnak eljöveteléig: Imé a szántóvető ember várja a földnek drága gyümölcsét, békességesen várván azt, mig reggeli és estvéli eső lészen reá.

8. Békességesek legyetek ti is, és erősitsétek meg a ti sziveiteket: mert az Úrnak eljövetele elközelget.

9. Ne panaszkodjatok * egymás ellen fohászkodással, Atyámfiai, hogy ne vádoltassatok: Imé a Biró az ajtó előtt áll.

10. Például vegyétek Atyámfiai, a hábórúságban és a * békességestürésben a Prófétákat, kik szólatk az Úrnak nevében.

11. Imé boldognak mondjuk azokat, a kik * háborúságot szenvednek: Jóbnak türését hallottátok, és minémű végét adta az Úr az ő nyomorúságának, # láttátok: mert igen irgalmas ## az Úr, és könyörűlő.

12. Mindenek előtte pedig Atyámfiai, ne esküdjetek * se az égre, se a földre, és semmi egyéb esküvéssel: legyen pedig a ti beszédeteknek erősittetése ez: Úgy vagyon és tagadása ez: Nem úgy vagyon: hogy az Isten törvényének kárhoztatásába ne essetek.

13. Szenved-é valaki ti * köztetek? imádkozzék: Öröme vagyon-é valakinek? énekléssel # dicsérje az Isten.

14. Beteg-é valaki ti köztetek? hivassa az Egyházi szolgákat, és imádkozanak érette, megkenvén azt * olajjal az Úrnak nevébe.

15. És a hitből származott imádság megtartja a * beteget, és felsegélli őtet az Úr; ha bűnt cselekedett, mebocsáttatik néki.

16. Valljátok meg egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok * egymásért, hogy meggyógyittassatok: mert igen hasznos az # igaznak buzgóságos könyörgése.

17. Illyés nyomorúságok alá vettetett ember volt mint mi, és könyörgéssel kéré, hogy eső ne * lenne, és nem lőn eső a földön három esztendeig és hat hónapig.

18. És viszont könyörge, és az égből eső lőn, és a föld az ő gyümölcsét megtermé.

19. Atyámfiai, ha valaki ti köztetek eltévelyedik az igazságtól és megtériténdi azt * valaki:

20. Tudja azt, a ki megtéritette a bűnös embert az ő tévelygő útáról, hogy megtartja annak lelkét a haláltól és elfedezi annak bűnének sokságát.