PÉTER APOSTOLNAK

KÖZÖNSÉGES ELSŐ LEVELE

1. RÉSZ.

Istennek kegyelme a Krisztusban, melly hittel vétetik el, és reménységgel biratik: mellyről jövendöltek a Próféták: Intések a szent életre, atyafiúi szeretetre.

péter Jézus Krisztusnak * Apostola, a jövevényeknek, kik # elszéledtek Pontusban. Galatziában, Kappadotziában, Ázsiában és Bithiniában;

2. Az Atya Istennek rendelése szerint való választattaknak a Szent Léleknek megszentelésére, az engedelemmel való szolgálatra, és a Jézus * Krisztus vérének reánk való áradására: Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen.

3. Áldott legyen az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Krisztusnak Attya, ki az ő nagy irgalmasságából újonnan * szült minket az élő reménységre, a Jézus Krisztusnak halálból való feltámadása által.

4. Az örökségre, * melly el nem veszhet, meg sem mocskoltathatik, meg sem hervadhat, melly nékünk, mennyekben tartatik.

5. Kik Istennek erejétől őriztettek hit által az idvességre, melly megkészittetett, hogy * megjelenjék az # utolsó időben.

6. Mellyben vagyon a ti örömetel, kik szomorúsággal * egy kevéssé most (ha úgy kell lenni) a külömb-külömb kisértetekben illettettek;

7. Hogy a ti hiteteknek * probáltatása, melly sokkal drágább az aranynál, (melly elvesz, mindazáltal megpróbáltatik a tűz által) találtassék néktek dicséretetekre, tisztességtekre, és dicsőségtekre lenni, mikor a Jézus Krisztus megjelenéndik.

8. Kit noha nem * láttatok, mindazáltal szerettek, kit noha most is nem láttok, mindazáltal ő benne bizván örvendeztek megmondhatatlnal és dicsőséges örömmel.

9. A ti hiteteknek * jutalmát elvévén, tudniillik  a ti lelketeknek idvességét.

10. Melly idvességről kérdezkedtek és tudakoztak * a Próféták, kik az Istennek reátok következendő kegyelméről jövendőt mondottak.

11. Tudakozván, az időnek micsoda és minémű * czikkelyére jelentené a Krisztusnak ő bennek való jövendőmondó Szent Lelke, hogy következnének a Krisztusra a szenvedések és a dicsőség a # szenvedés után.

12. Kiknek megjelentetett, hogy nem magoknak, hanem nékünk szolgáltak azokban, mellyek most néktek hirdettettek azok által, kik néktek prédikálták az Evangyéliomot, a mennyekből kibocsátatott Szent Lélek * által mellyekbe az Angyalok is nagy kivánsággal kivánnak bétekinteni.

13. Annakokáért a ti elméteknek derekait felövedezén, * józanon és valóba vessétek reménységteket a kegyelemben, a melly néktek # megadatik, mikor a Jézus Krisztus megjelenik.

14. Mint engedelmes * fiak, kik ne szabjátok magatokat a ti # tudatlanságtokban való rési kivánságtokhoz.

15. Hanem miképen hogy szent az a ki titeket elhivott, ti is szentek * legyetek teljes életetekben.

16. Annakokáért irattatott meg: Szentek legyetek; * mert én szent vagyok.

17. Azért ha Atyának nevezitek azt, a * ki személyválogatás nélkül minden megitél az ő cselekedete # szerint, félelemmel járjatok a ti életeteknek rendiben.

18. Úgymint kik tudjátok, hogy nem veszendő állatokon, mint aranyon vagy ezüstön * váltattatok meg a ti hijábavaló életetekből, mellyet a ti atyáitoknak tanitásokból vettetek volt:

19. Hanem drágalátos * véren, tudniillik  a makula és szeplő nélkül való báránynak a # Krisztusnak vérén.

20. Ki jóllehet e világ fundamentominak felvettetések előtt rendeltetett volt, * de megjelentett az utolsó # időkben ti érettetek.

21. Kik ő * általa hisztek Istenben, ki feltámasztotta őtet a halálból, és dicsőséget ## adott néki, hogy a ti hitetek és reménységtek Istenben lenne.

22. A ti lelkeiteket * megtisztitván, és Szent Lélek által engedvén az igazságnak, képmutatás nálkól való atyafiúi szeretettel, tiszta szivből egymást igen szeressétek.

23. Mivelhogy újonnan * születtettetek, nem rothandó magból, hanem rothadás nélük való magból, az élő és örökké megmaradandó Istennek beszéde által.

24. Mert minden test ollyan mint * a fű, és az embernek minden dicsősége mint a fűnek virága; megszárad a fű, és annak virága elhull:

25. De az Úrnak beszéde * megmarad örökké; e pedig az a beszéd, a melly néktek prédikáltatott.