2. RÉSZ.

Intés a Krisztus esméretiben való nevekedésre, ki az idvességnek köve: mint kell a Pogányok között élni: engedni az Uraságnak: szenvedni jó lelkiesmérettel Krisztus példájára.

Annakokáért levetvén minden * gonoszságot, minden álnokságot, képmutatásokat, irigységeket, és minden rágalmazásokat:

2. Mint most született gyermek, az Isten beszédének ama * tiszta tejét kivánjátok, hogy ennek általa nevekedjetek.

3. Mert megkóstoltátok hogy kegyelmes az * Úr.

4. Kihez járulván, (ki élő kő, az emberektől jóllehet * megvettetett, de az Isten előtt becsületes és drága.)

5. Ti is mint élő kövek épittessetek fel, hogy legyetek lelki * ház; szent papság a lelki áldozatoknak # áldoztatásokra, mellyek Istennek kedvesek a Jézus Krisztus által.

6. Annakokáért is vagyon az Irásban; Imé helyeztetek * Sionba becsületes drága, és fő szegeletben való követ és a ki abban # hiszen meg nem szégyenül.

7. Néktek azért kik hisztek, tisztességtekre vagyon: a hitetleneknek pedig, a kő, mellyet * megvetettek az épitők, ez lett a szuegeletnek fejévé és ütközetnek kövévé, és botránkozásnak kősziklájává.

8. Azoknak tudniillik, a kik megütköznek az igében, és hitetlenek, mellyre rendeltettek volt is Istentől.

9. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent * nép vagytok, és olly nép, mellyet Isten sajátjának tart, # hogy annak hatalmas dolgait hirdessétek a ki titeket a setétségből az ő csudálatos világosságára hivott.

10. Kik régen nem ő * népei valátok, most Isten népei vagytok, kik kegyelmet nem nyertetek vala, most kegyelmet nyertetek.

11. Szerelmesim, kérlek, hogy mint jövevények és bújdosók e földön, megtartóztassátok magatokat a testnek * kivánságitól, mellyek vitézkednek a lélek ellen.

12. És a Pogányok között a ti életetek legyen * tisztességes, hogy a helyébe, hogy ti ellenetek mint gonosztévő emberek ellen szólnak, a jócselekedetekből mellyeket látnak, dicsőitsék az Istent, mikor az Isten őket is meglátogatja.

13. Annakokáért engedelmesek legyetek minden emberi rendelésnek az * Úrért: akár Királynak, úgymint felső méltóságban helyheztetettnek;

14. Akár Tiszttartóknak, úgymint kik attól bocsáttatnak, mint a gonosztévőknek büntettetésekre, mind a jóltévőknek dicséretekre.

15. Mert igy vagyon az Isten akaratja, hogy jól cselekedvén, * megzabolázzátok a balgatag embereknek tudatlanságokat.

16. Mint szabadosok, és nem mint ollyak, kik a szabadságnak palástja alatt gonoszságot cselekednek, * hanem mint Istennek szolgái.

17. Mindeneket tiszteljetek. Az Atyafiúságit * szeressétek. Az Istent féljétek. a Királyt # tiszteljétek.

18. Szolgák, a ti uraitoknak, * engedelmesek legyetek minden félelemmel, nem csak a jóknak és a mértékleteseknek, hanem a keményeknek is.

19. Mert ez a kedves dolog, ha valaki ok nélkül nyomorgattatván * elszenvedi a nyomorúságokat, tudván hogy Istentől bocsáttattak azok reá.

20. Mert micsoda dicsőséga vagyon annak, ha elszenveditek mikot bűnötökért arczul csapdostattok? hanem mikor jót cselekesztek, mindazáltal * nyomorúságot szenvedtek, az kedves az Istennél.

21. Mert erre * hivattattatok is: mert a Krisztus is szenvedett # ti érettetek, néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokit követnétek.

22.Ki bűnt * nem tett vala, és álnokság nem találtatott az ő szájában.

23. Ki mikor szidalmaztatnék, * senkit nem szidalmaz vala, és mikor szenvedne, senkit # nem fenyeget vala: hanem annak hagyja vala a bosszúállást a ki igazán itél.

24. Ki a mi bűneinket * hordozta az ő testében, a fán, hogy e bűnnek meghalván élnénk az igazságnak, kinek sebeivel gyógyultunk meg.

25. Mert ollyanok valátok mint a tévelygő * juhok, de megtértetek # most a ti lelketek Pásztorához, és Gondviselőjéhez.