3. RÉSZ.

Az asszonyoknak engedelmességekről és ékességekről: férjfiaknak tisztekről: minden jócselekedetről. Türésről és kereszt alatt a Krisztus példájával, hogy a lélek megtartassék.

Hasonlatoskéepn az asszonyok engedelmesek * legyenek az ő tulajdon férjeknek, hogyha valakik nem engednek is az igének, az ő feleségeknek szent életek által az ige nélkül # megnyerettessenek.

2. Minekutánna látándják a ti tiszta és isteni félelemmel való életeteket.

3. Melly asszonyoknak * ékességek ne legyen külső, melly vagyon hajoknak feeltekerésekben, az aranynak viselésében, vagy szép palástoknak öltözetiben.

4. Hanem a szivben elrejtett ember, a szelid és csendes léleknek rothadatlanságában, melly az Isten előtt becsületes.

5. Mert ama szent és Istenben bizó asszonyok is, régen illyen módon ékesitik magokat, kik az ő férjeiknek engedelmesek valának.

6. Mint Sára engedett Ábrahámnak, őtet Urának * nevezvén melly Sárának ti leányai lettetek, mikor jót cselekesztek, ha semmi félelem nem rettegtet is titeket.

7. A férjfiak hasonlóképen agyütt éljenek az ő * feleségeikkel, mint illik értelmes emberekhez, az asszonyi edénynek mint erőtelenebbnek tiszteséget tévén, mivelhogy mind együtt azokkal örökösei is vagytok a kegyelem életének, hogy a ti imádkozástok meg ne bántassék.

8. Továbbá mindnyájan * legyetek egyesek, egymásnak nyomorúságában egyaránt bánkódók, atyafiúi szeretettel felékesittettek, irgalmasok, kegyelmesek.

9. Nem fizetvén * gonosszal a gonoszért, vagy szidalommal a szidalomért, hanem inkább jót mondván úgymint kik tudjátok, hogy erre hivattattok, hogy az áldást örökség # szerint elvegyétek.

10. Mert a ki akarja az életet * szeretni, és akar jó napokat látni, tiltsa meg az ő nyelvét a gonosztól, és az ő ajakait, hogy ne szóljanak álnokságot.

11. Távozzék el a gonosztól, és cselekedjen jót; keresse a békességet, és kövesse azt.

12. Mert az Úrnak szemei * vagynak az igazakon, és za ő fülei azoknak könyörgéseken; az Úrnak pedig orczája azok ellen, a kik gonoszt cselekesznek.

13. És kicsoda háborgat titeket, * ha a jónak követői lésztek:

14. Hogyha pedig az igazságért * szenvedtek is, boldogok lésztek azoktól való féltekben pedig meg ne félemljetek, és meg ne háborodjatok.

15. Hanem az Úr Istent * szenteljétek a ti sziveitekben. Legyetek pedig mindenkor készek # megfelelni nagy alázatossággal és becsülettel azoknak, a kik számot akarnak venni a ti bennetek való reménységről.

16. Jó lelkiemérettel legyetek, hogy a helyébe, hogy ti ellenetek mint gonosztévők ellen szólnak, * megszégyenüljenek, a kik a Krisztusban való jó életeteket szidalmazzák.

17. Mert jobb hogy a jó cselekedetért szenvedjetek, * ha az Isten akaratja úgy akarja, hogynem a gonosz cselekedetért.

18. Mert a Krisztus is egyszer a bűnökért * szenvedett, igaz lévén a hamisakért, hogy minket # Istenhez vinne, ki megholt test szerint, de a Lélek által megelevenittetett.

19. Mellyben elmenvén, a lelkeknek is, mellyek vagynak a tömlöczben, prédikált;

20. Kik régen engedetlenek valának, mikor az Istennek tűrése egyszer Nóénak idejében * várja őket, mikor a Bárka készittetnék, mellben kevés (azaz nyolcz) lelkek # tartattak meg az özönvizben.

21. Melly Bárkához hasonló Keresztségnek példája most minekt is * megtart(nem az a Keresztség, mellyel a testnek szennyei elmosattatnak, hanem a jó lelkiesméretnek Istennel való kérdeződése) a Jézus Krisztusnak feltámadása által.

22. Ki az Istennek jobbján * vagyon, minekutánna  mennyekbe felment, kinek birodalmába vetettek az Angyalok, # hatalmasságok és erők.