4. RÉSZ.

A testnek kivánságit tiltja: Int szeretetre, gazdálkodásra és békességtürésre a nyomorúságokban, mellyeket mint Keresztyének szenvednek.

Mivelhogy  * annakokáért a Krisztus mi érettünk szenvedett a testben, ti is ugyanezen gondolattal fegyverkeztessetek fel; tudniillik  hogy a ki szenvedett a testben, megszünt # a bűntől.

2. Hogy többé nem az embereknek kivánságok szerint, hanem az Isten * akaratja szerint a mennyi ideig él, éljen a testben.

3. Mert elég * nékünk, hogy a mi életünknek ez előtt való idejében a Pogányoknak akaratjok szerint éltünk, mikor járnánk bujálkodásokban, gonosz kivánságokban, részegségekben, dobzódásokban, torkosságokban és a bálványoknak undok tiszteletekben.

4. Melly dologra nézve a Pogányok jövevényeknek tetszenek magoknak e világon, és káromlást szólnak; mivelhogy ő velek együtt hasonló bujálkodásban nem éltek.

5. Kik számot adnak annak a ki kész megitélni * az élőket és a holtakat.

6. Mert azért prédikáltatott az Evangyéliom azoknak is, a kik immár megholtak,  hogy kárhoztattatnának az emberek szerint testben, élnének pedig Isten szerint lélekben.

7. Mindeneknek végek pedig közel vagyon, * legyetek azért józanok és vigyázók, hogy imádkozhassatok.

8. Mindenek előtte pedig az egymáshoz való szeretetre hajlandók legyetek; mert az atyafiúi szeretet * elfedezi a vétkek sokságokat.

9. Gazdálkodók * legyetek egymásnak minden # zúgolódás nélkül.

10. A mint minden ember vette az ajándékot, azonképen * sáfárkodjatok abból egymásnak, mint az Istennek külömb-külömbféle ajándékának jó sáfárai.

11. A ki szól, szólja mint * Istennek beszédét; a ki szolgál, szolgáljon úgymint Istentől adatott ajándékok szerint, hogy mindenekben dicsőittessék az Isten a Jézus Krisztus által; kinek dicsősége és birodalma vagyon mind örökkön örökké, Ámen!

12. Szerelmesim, ne rémüljetek meg mint idegenek ama tűz által való kisértéstől, melly ti rajtatok lészen a * ti megprobáltatástokra, mintha valami idegen dolog esnék rajtatok.

13. Sőt inkább hogy a Krisztus szenvedésinek * társai vagytok, ezon örüljetek, hogy mikor az ő dicsősége # megjelenik, akkor is örvendezve vigadjatok.

14. Ha szidalommal illetnek titeket a Krisztus nevéért: * boldogok vagytok: mert mind a dicsőségnek, mind az Istennek Lelke ti rajtatok megnyugoszik, ki azokra nézve káromoltatik, ti reátok nézve pedig dicsőittetik.

15. Senki azért ti közzűletek úgy ne szenvedjen mint * gyilkos, vagy lopó, vagy gonosztévő; vagy más ember dolgában praktikáló.

16. Ha pedig úgy szenved mint Keresztyén, ne * szégyenelje, sőt inkább dicsőitse az Istent # azért;

17. Mert ideje, hogy az itélet elkezdessék az Istennek * házán; hogyha pedig mi rajtunk kezdetik először, mint lészen azoknak végek, a kik nem # engednek az Isten Evangyéliomának?

18. És ha igaz * csak alig maradhat meg, az istentelen és bűnös ember hol maradhatnak meg?

19. Annakokáért a kik szenvednek Istennek * akaratjából, ajánlják # Istennek mint hiv Teremtőjöknek az ő lelkeket, jót cselekedvén.