5. RÉSZ.

Mint legeltessék a Pásztorok a Krisztus nyáját: ifjak a véneknek engedjenek, az ördögnek ellene kell állani: könyörgés: köszöntések.

Az Egyházi szolgákat, kik köztetek vagynak, kérem én, ki ő velek együtt Egyházi szolga vagyok, és a Krisztus szenvedésinek * bizonysága, és az utolsó napon megjelentendő dicsőségnek # együtt társa.

2. Legeltessétek * az Istennek seregét, melly a ti gondviseléstek alatt vagyon, gondot viselvén arról nem kénszeritésből, hanem örömest; nem kivánván éktelenül a # nyereséget, hanem kész indulattal.

3. Sem pedig úgy, mint uralkodván az Úrnak * örökségén, hanem úgy, mint a kik az Isten seregének tükörei # legyetek.

4. És mikor megjelenéndik ama * Pásztoroknak Fejedelemek, elvészitek a dicsőségnek ama fonnyadhatatlan # koronáját.

5. Hasonlatosképen az ifjak engedelmesek legyenek a véneknek; és mindnyájan egymásnak * engedelmesek legyetek. Alázatossággal ékesek legyetek belől, mert az Isten a kevélyeknek # ellenek áll, az alázatosoknak pedig adja az ő kegyelmét.

6. Alázzátok meg azért magatoka az Istennek hatalmas keze alatt, * hogy titeket alkalmatos időben felmagasztaljon.

7. Minden gondotokat ő * reá vessétek, mert néki gondja vagyon ti rólatok.

8. Józanok * legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségtek az ördög, #   mint az orditó oroszlán széllyel jár, keresvén kit elnyeljen.

9. Kinek ellene * álljatok, erősek lévén a hitben, tudván hogy a ti atyátokfijaitól, kik e világon vagynak, ugyanazon nyomorúságok # töltetnek bé.

10. Minden kegyelemnek Istene pedig, ki hivott minek az örökkévaló dicsőségre a Jézus Krisztusban, titeket, kik egy kevéssé menyomorittettetok, az mondom az Isten tégyen * tökéletesekké, erősitsen meg, tégyen állandókká és állhatatosokká.

11. Néki legyen dicsőség és * birodalom, örökkön örökké, Ámen.

12. Silvánus által, ki (a mint állitom) néktek hiv atyátokfia, kevés bizonyságot tévén, hogy ez az Istennek igaz kegyelme, a mellyben állotok.

13. Köszönt titeket a ti veletek együtt választott Babilóniabeli Gyülekezet , és Márkus * az én fiam.

14. Köszöntsétek * egymást # szeretetből való csókolással. Békesség ti néktek mindnyájan, kik a Krisztus Jézusban vagytok, Ámen.