PÉTER APOSTOLNAK

KÖZÖNSÉGES MÁSODIK LEVELE.

1. RÉSZ.

Intés arra: hogy a hit jó cselekedetekkel ékesittessél: hivatalát kiki erősitse. Miért inti őket illy gyakorta: minémü az ő tudománya: halálához közelit; az irás Istentől adatott.

Simeon * Péter, Jézus Krisztus szolgája  és Apostola azoknak #  a kik mi velünk egyetembe, hasonlatos drágalátos hitet vettek, a mi Istenünknek  és a mi megtartó Jézus Krisztusunknak igazsága által.

2. Kegyelem és békesség bővölködjék rajtatok, az Istennek és a mi Urunk Jézus Krisztusnaknak esmérete által.

3. Miképen hogy az ő isteni ereje nékünk mindeneket ajándékozott, mellyek az életre és az isteni szolgálatra valók, annak esmérete által, ki * minket hivott a dicsőségre és a jóságos cselekedetre.

4. Mivelhogy nagy és drágalátos igéretek ajándékoztattak nékünk, hogy ezek által az isteni természetnek * részesei lennétek, kimenekedvén # a romlottságból, melly a kivánság által vagyon a világon.

5. Minden teljes igyekezeteteket pedig erre reá vetvén, a ti hitetek mellé ragasszatok jóságos cselekedetet, a jó cselekedet mellé pedig * tudományt.

6. A tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig türést, a türés mellé pedig isteni * -tiszteletet.

7. Az isteni-tisztelet mellé pedig atyafiakhoz hajlandó szivet, az atyafiakhoz hajlandó sziv mellé pedig * szeretetet.

8. Mert ezek ha ti bennetek vagynak és bővölködnek, nem tésznek titeket tudatlanokká, és haszontalanokká, a mi Urunk Jézus Krisztusnak Krisztusnak esméretire.

9. Mert a kiben ezek * nincsenek, az vak és messze semmit nem lát, elfelejtkezvén arról, hogy ő az ő régi bűneitől megtisztittatott volt.

10. Annakokáért, Atyámfiai, igyekezzetek inkább a ti hivataltokat és választástokat megerősiteni *; mert ha ezeket cselekeszitek, soha meg nem ütköztök.

11. Mert illyen módon adatik néktek bőséggel a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak örök országába való bémenetel.

12. Minekokáért nem szünöm meg titeket mindenkor inteni ezekről, jóllehet tudósok és erősek vagytok a jelenvaló igazságban.

13. Mert méltó dolognak itélem lenni, hogy mig az én testemnek sátorában vagyok, felébresszelek * titeket intés által.

14. Mivelhogy tudom, hogy hamar letészem ezt az én sátoromat, a mint a mi Urunk Jézus Krisztusnak Krisztus nékem * megjelentette.

15. Igyekezem pedig azon, hogy ti az én holtam után gyakorta ezekről * megmelékezhessetek.

16. Mert nem valami * mesterséggel gondolt beszuédnek követéséből hirdettük néktek a mi Urunk Jézus Krisztusnak hatalmát és eljövetelét; hanem úgy mint kik szemeinkkel láttuk # az ő méltóságát.

17. Mert vett vala az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget, mikor e nagyságos dicsőségtől illyen szó adatott volna néki: ez * amaz én szerelmes Fiam, kiben én megnyugodtam.

18. És e szót mi felőle mennyből hallottuk, mikor ő vele együtt volnánk a szent hegyen.

19. És vagyon igen erős bizonyságunk * e nélkül is, a Prófétáknak beszédek, mellyet hogy követtek, mint a # setétségben világoskodó lámpást, jól mivelitek mig a nap ## megvilágosodik, és a hajnalcsillag feltámad a ti sziveitekben.

20. Ha azt először megtanulándjátok, hogy a Szent Irásnak profétziái közzűl egy is nem magyaráztatik kiváltképen való magyarázattal;

21. Mert nem ember akaratjából származott régen a Prófétáknak prófétálások,  hanem a Szent Lélektől * indittatván szóltak az Istennek szent emberei.