3. RÉSZ.

Leirja a Krisztus eljövetelét, annak tagodóival és módjával egybe: intés arra való magunk készitésére.

Ez immár második levélirásom néktek Szerelmesim, mellyel a tiszta elméteket az intés által * felinditom.

2. Hogy megemlékezzetek a szent Próftáktól megmondatott * beszédekről és a mi tudományunkról kik az Úrnak és Megtartónak # Apostolai vagyunk.

3. Ezt mindenek előtt tudván, hogy az utolsó időben támadnak * csufolók, úgymint kik az ő tulajdon kivánságok szerint járnak.

4. Kik ezt fogják mondani: Hol vagyon az Úr eljövetelének * igérete? Mert miolta az Atyák elaludtak, mindenek a teremtésnek kezdetétől fogva ugyanazon módon állanak.

5. Mert ezt akaratjok szerint n em tudják, hogy az egek régtől fogva az Isten beszéde * által vagynak, azonképen a föld is, melly a vizből, és a vizben áll.

6. Mindenokáért a világ is, melly akkor vala, vizzel elborittatván, * elvesze.

7. A melly föld pedig és a melly egek most vagynak, ugyanazon Isten beszéde által eltétetvén tartatnak * tűzre, a kárhozatnak és a hitetlen emberek veszedelmeknek # napjára.

8. Ez egy dolognak pedig ne legyetek tudatlani, Szerelmesim, hogy * egy nap az Úrnál ollyan mint ezer esztendő, és ezer esztendő ollyan mint egy nap.

9. Nem késik az Úr, a ki az igéretet tette (miképen * némellyek késedelemnek állitják ezt) hanem békességesen vár minket nem akarván hogy valakik elvesszenek, hanem hogy mindnyájan # megtérésre igyekezzenek.

10. Eljő pedig, * mint a lopó éjszakán, az Úrnak ama napja, mellyen az egek nagy csikorgással elmulnak, az éltető állatok pedig hévség miatt # megolvadnak, e föld is és a rajta való alkotványok megégnek.

11. Mivelhogy azért mind ezek megolvadnak, minéműeknek kell lennetek néktek a ti szent életetekben, és * az isteni tiszteletnek # dolgaiban.

12. Kik várjátok * és siettek az Isten napjának eljövetelére mellyben az egek megégvén megolvadnak, és az éltető állatok is hévség miatt megolvadnak.

13. Új eget pedig * és új földet várunk az ő igérete szerint, mellyekben lakozik az igazság.

14. Annakokáért, Szerelmesim, mivelhogy ezeket * várjátok, igyekezzetek azon, hogy makula nélkűl # és szeplő nélkűl valóknak találtassanak ő tőle, békességben.

15. És a mi Urunknak * békességes várását idvességesnek állitsátok, miképen a mi szerelmes atyánkfia is Pál, a néki adatott bölcseség szerint néktek megirta.

16. Úgymint ki inkább minden * Leveleiben szól ezekről, mellyek között némellyeket nehéz megérteni, mellyeket a tudatlanok és az erőtlenek eltekernek mint egyéb irásokat is, magok veszedelmével.

17. Ti azért Szerelmesim, kik ezeket elein értitek, megoltalmazzátok magatokat, hogy azoknak a gonoszoknak * tévelygésektől elvonattatván, a ti saját erősségtek mellől # el ne távozzatok.

18. Hanem nevekedjetek a kegyelben, és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak * esméretiben, kinek legyen dicsőség mint mostan, s mind örökkévaló időben, Ámen!