2. RÉSZ.

A Krisztus mi szószólunk: keresztyéni élet: Az Antikrisztus tudománya: örök élet; a Szent Lélek kenete.

És fiacskáimk, ezeket irom néktek, hogy ne vétkezzetek: hogyha valaki vétkezéndik: vagy * Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus.

2. És ő a mi bűneinkért * engesztelő áldozat; nem csak a mi bűneinkért pedig, hanem az egész # világnak bűneiért is.

3. És ez által tudjuk meg, hogy őtet esmérjük, ha az ő * parancsolatit megtartjuk.

4. A ki ezt mondja: Esmérem őtet, és az ő parancsolatit meg nem tartja, hazug az, és abban nincsen igazság.

5. A ki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal megteljesedett az Isteni * szeretet, ez által tudjuk meg hogy ő benne vagyunk.

6. A ki azt mondja, hogy ő benne lakozik, annak úgy kell járni, a * miképen ő járt.

7. Atyámfiai, új tudományt nem irok néktek, hanem régi * tudományt, mellyel eleitől fogva tudtatok: E régi tudomány az a beszéd, mellyet hallottatok eleitől fogva.

8. Viszontag új * tudományt irok néktek, melly igaz mind ő reá a Kirsztusra nézve, mind ti reátok nézve; mert a setétség # elmult, és amaz igaz ## világosság immár fénylik.

9. A ki azt mondja, hogy ő a világosságban vagyon, és az ő attyafiát gyűlöli, mind ez ideig * setétségben vagyon.

10. A ki szereti az ő attyafiát, a világosságban vagyon, és az ő attyafiát gyűlöli, mind ez ideig * setétségben vagyon.

11. A ki pedig gyűlöli az ő attyafiát, a setétsgében * vagyon, és a setétségben jár; és nem tudja hová megyen; mert a setétség megvakitotta az ő szemeit.

12. Ezt irom néktek fiacskáim: mert megbocsáttatnak néktek a ti bűneitek * az ő nevéért.

13. Ezt irom néktek atyák; mert esméritek azt, a ki eleitől fogva vagyon. Irom néktek ifjak: mert ama Gonoszt meggyőztétek. Irom néktek gyermekek: mert megnéritek az Atyát.

14. Irtam néktek atyák, mivelhogy esméritek azt, ki vagyon eleitől * fogva. Irtam néktek ifjak, mivelhogy erősek vagytok, és az Istennek beszéde lakozik ti bennetek, és ama Gonoszt meggyőztétek.

15. Ne szeressétek e világot, * se azokat, mellyek e világban vagynak. Ha valaki szereti e világot, nincsen abban az Atyának szerelme.

16. Mert minden valami e világban vagyon, a testnek kivánsága, szemeknek bujálkodások, és életnek kevélysége, nem az Atyától vagyon, hanem e * világtól.

17. És e világ * elmulik, és az ő kivánsága is; a ki pedig az Istennek akaratját cselekeszi, örökké megmarad.

18. Gyermekecskék, az utolsó idő eljött; és miképen hallottátok, hogy az Antikrisztus * eljő, most is sok # Antikrisztusok kezdettek lenni, a honnét tudjuk hogy az utolsó idő jelen vagyon.

19. Mi * közzűlünk mentek ki, de nem közzűlünk valók valának; mert ha mi közzűlünk valók voltak volna, megmaradtak volna velünk; de ez azért lett, hogy megjelentetnék, hogy nem mindenek mi közzűlünk valók.

20. De ti megkenettettetek * ama Szenttől, és mindeneket # tudtuk.

21. Nem azért irtam néktek, hogy az igazságot nem tudnátok, hanem inkább hogy azt tudjátok és hogy egy hazugság is * nincsen az igazságtól.

22. Kicsoda a hazug, hanem csak az, a ki tagadja a Jézust * ama Krisztusnak lenni? És az Antikrisztus, a ki tagadja az Atyát és a Fiút.

23. A ki tagadja a Fiút, az Atya * is nincsen annál: valaki vallást tészen a Fiúról, az Atya is vagyon annál.

24. A mit azért hallottatok eleitől fogva, ti bennetek megmaradjon. Ha megmarad bennetek a mit eleitől fogva hallottatok, ti is a Fiúban és az Atyában maradtok.

25. E pedig amaz igéret, a mellyet ő igért nékünk, * tudniillik az örök élet.

26. Ezeket irtam néktek azok felől, a kik titeket * elcsalnak.

27. De a kenet, * mellyet ti elvettetek ő tőle, megmarad ti benneteke, és nem szükség, hogy valaki titeket tanitson; hanem miképen azon kenet, melly igaz és nem hazug, tanit titeket mindenekről; és a miképen tanitott titeket, abban megmaradtok.

28. Annakokáért, fiacskáim, maradjatok meg ő * benne, hogy mikor megejelenéndik, bizodalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk ő előtte az ő # eljövetelekor.

29. Ha tudjátok, hogy ő igaz, tudjátok, hogy valaki igazságot cselekeszik, * ő tőle születtetett az.