3. RÉSZ.

Az Isten fijai bünt nem tésznek: a bün és a bünösök az ördögtől vagynak: Atyafiui szeretet. Summája a keresztyéni tudománynak.

Lássátok, minémű szeretetet adott nékünk az Atya, tudniillik, hogy Isten fijainak * hivattassunk. Azért nem esmér titeket e világ; mert nem esméri # őtet.

2. Szerelmesim, mostan Isten * fijai vagyunk, de még nem jelentetett meg, micsodák lészünk; tudjuk pedig, hogy mikor ő megjelenéndik, hasonlatosok lészünk ő # hozzá; mert meglátjuk őtet a mint vagyon.

3. Valakinek illyen bizodalma vagoyn ő benne, megtisztitja * az ő magát, miképen az is tiszta.

4. Valaki bűnt cselekeszik, a törvényt is megrontja; mert a bűn a törvénynek megrontatása.

5. És tudjátok, hogy ő megjelent e végre, hogy a mi bűneinket * elvenné, és hogy ő benne nincsen bűn.

6. Valaki ő benne marad, * nem vétkezik; valaki vétkezik, nem látta őtet, és nem esmérte őtet.

7. Fiacskáim, senki titeket el ne csaljon. A ki igazságot cselekeszik, * igaz az, miképen Az is igaz.

8. A ki bűnt cselekeszik az ördögtől vagyon; mert az ördög * eleitől fogva vétkezik. Azért jelent meg az Istennek Fija, # hogy az ördögnek cselekedeteit elrontsa.

9. Valaki Istentől született, bűnt * nem cselekeszik, mert annak # magva marad abban, ingyen sem vétkezhetik, mivelhogy Istentől született.

10. Ezen esmértetnek meg az Istennek fijai, és az ördögnek fijai. Valaki igazságot nem cselekeszik, nincsen Istentől, és a ki nem * szereti az ő attyafiát.

11. Mert ez az izenet, mellyet hallottatok eleitől fogva, hogy * szeressük egymást.

12. Nem úgy mint Káin, * a ki # ama Gonosztól vala, és megölé az ő attyafiát. Miért ölé pedig meg azt? Mert az ő cselekedetei gonoszok valának, az ő attyafiáéi pedig ## igazak.

13. Ne csudáljátok Atyámfiai, ha gyűlöl * titeket e világ.

14. Mi tudjuk, hogy a halálból általvitetünk az életre; mert szeretjük a mi atyánkfiait. A ki nem szereti az ő attyafiát, a halálban * marad.

15. Valaki gyűlöli az ő attyafiát, * gyilkos az: és tudjátok hogy egy gyilkosnak is nincsen ő magában megmaradó örök élete.

16. Ezen esmérjük meg * a szeretet, hogy a Krisztust az ő életét adta mi érettünk; nékünk is azért anunk # kell a mi életünket a mi atyánkfiaiért.

17. A kinek pedig vagyon e világi gazdagsága, és látándja az ő attyafiát valami nélkűl szűkölködni, és bézárandja * az ő szivét az előtt, mimódon marad meg az Istennek szerelme abban?

18. Fiacskáim, ne szeressük egymást csak beszéddel és nyelvvel, * hanem cselekedettel és valósággal.

19. És ez * által esmérjük meg, hogy mi az igazságtól vagyunk, és ő előtte bátorságosokká tésszük a mi sziveinket.

20. Mert ha minket kárhoztat a mi szivünk, hatalmasb az Isten a mi szivünknél, és tud mindeneket.

21. Szerelmesim, ha a mi szivünk minket nem vádol, bizodalmunk * vagyon az Istennél.

22. És valamit kéréndünk, * elvésszük ő tőle: mert az ő parancsolatit megtartjuk, és a mellyek néki kedvesek # azokat cselekesszük.

23. Ez azért az ő * tudománya, hogy az ő Fijának a Jézus Krisztusnak nevében hidjünk, és szeressük egymást, a # mint megparancsolta nékünk.

24. Mert a ki megtartja az ő parancsolatit, ő benne lakozik, az Isten * viszontag abban. Ezen esmérjük meg pedig hogy ő mi bennünk lakozik, tudniillik az ő Lelkén, mellyt nékünk # adott.