4. RÉSZ.

A lelkeket meg kell próbálnunk: az igaz és hamis tudománynak jelei: miről esmértetnek meg a hivek és a hitetlenek.

Szerelmesim, ne hidjetek minden léleknek hanem megpróbáljátok * a lelkeket, ha Istentől vagynak-é: mert sok hamis próféták  # jöttek e világra.

2. Erről esmérjétek meg az Isten Lelkét: Valamelly lélek vallja, hogy a Jézus Krisztus a testben eljött, * Istentől vagyon az.

3. De valamelly lélek nem vallja, hogy a Jézus Krisztus a testben eljött, Istentől nincsen: hanem ez az Antikrisztusnak * ama lelke, kiről hallottátok hogy eljő, és hogy immár mostan e világon vagyon.

4. Ti Istentől valók * vagytok, fiacskáim, és meggyőztétek őket: mert hatalmasb a ki ti # bennetek vagyon, hogynem a ki e világban vagyon.

5. Ők e világból valók, azért világiakat szólnak, és e világ őket hallgattja.

6. Mi Istentől valók * vagyunk: a ki esméri az Istent, # hallgat minket; a ki nincsen Istentől, nem hallgat minket. Erről esmérjük meg az igazságnak lelkét, és a hamisságnak lelkét.

7. Szerelmesim, szeressük egymást: mert a szeretet Istentől vagyon. Valaki szereti attyafiát, Istentől született, és esméri az Istent. *

8. A ki pedig nem szereti, * nem esméri az Istent: mert az Isten szeretet.

9. Ebből tetszett meg az Istennek hozzánk való szerelme, hogy ama ő egyetlenegyszülött Fiját * elbocsátotta Isten e világra, hogy éljünk ő általa.

10. Ebben vagyon a szeretet, nem hogy mi * szerettük volna az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elbocsátotta az ő Fiját, hogy lenne engesztelő # áldozat a mi bűneinkért.

11. Szerelmesim, ha az Isten minket igy szeretett, nékünk is egymást * szeretnünk kell.

12. Az Istent soha * senki nem látta: ha egymást szeretjük, az Isten mi # bennünk lakozik, és az ő szeretete mi bennünk megteljesedett.

13. Ezen esmérjük meg, hogy mi ő benne lakozunk és ő mi bennünk, hogy az ő Lelkéből * adott nékünk.

14. Mi pedig láttuk, és * bizonyságot tészünk arról, hogy az Atya elbocsátotta az ő Fiját, e világnak megtartóját.

15. Valaki vallándja hogy a Jézus Istennek Fija, * az Isten abban lakozik; és ő is az Istenben.

16. És mi megesmértük és elhittük az Istennek hozzánk való * szerelmét. Az Isten szeretet, és a ki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten abban.

17. Ebben teljesedett meg a szeretet mi hozzánk, hogy az itéletnek napján bizodalmunk legyen: mert a minémű ő, * mi is ollyanok vagyunk e világon.

18. A rettegés nincsen a szeretetben, hanem a teljes szeretet kirekeszti a rettegést: mert a rettegésnek gyötrelme vagyon: a ki pedig retteg, nem tökéletes a szeretetben.

19. Mi szeretjük őtet: mert ő * szeretet először minket.

20. Ha valaki ezt mondándja: Szeretem az Istent; és az ő attyafiát gyűlöléndi, hazug * az: mert a ki nem szereti az ő attyafiát a ki látott, mimódon szeretheti az Istent, a kit # nem látott?

21. És illyen parancsolatot vettünk ő tőle, hogy a ki szereti az Istent, * szeresse az ő attyafiát is.