5. RÉSZ.

Ujjászületteknek jeleik. Három bizonyságok az égben, és hármak e földön. Halálra és nem halálra való bűn: bálványoknak távoztatások.

Valaki hiszi a Jézust lenni ama Krisztusnak, Istentől * született az; és valaki szereti a szülőt, azt is szereti, a ki attól született.

2. Erről esmérjük meg hogy mi az Istennek fijait szeretjük, ha mi az Istent szeretjük, és az ő parancsolatit * megtartjuk.

3. Mert ez az isteni szeretet, hogy az ő parancsolatit * megtartsuk, és az ő parancsolatai # nem nehezek.

4. Mert valami Istentől született, meggyőzi * e világot: és az a diadalom, melly meggyőzte e világot, tudniillik a mi hitünk.

5. Kicsoda a ki meggyőzi e * világot, hanem a ki hiszi, hogy a Jézus Isten Fija legyen.

6. Ez az, a ki eljött viznek és vérnek általa, tudniillik a Jézus Krisztus; nem csak a viz által, hanem viz és vér által, és a lélek az, a ki bizonyságot tészen arról, hogy a Lélek igazság.

7. Mert hárman vagynak, a kik bizonyságot tésznek a mennyben: Az * Atya, az Ige, és a Szent Lélek, és ez három egy.

8. És hárman vagynak, a kik bizonyságot tésznek e földön: Lélek, viz, és vér; és ez hármak egyenlők a bizonyságtételben.

9. Ha az embereknek bizonyságokat bévesszük, az Isten bizonyságtétele nagyobb; mert ez az Istennek bizonyságtétele, mellyel bizonyságot tett az ő * Fija felől.

10. A ki hiszen az Isten Fijában, vagyon bizonysága * ő magában; a ki nem hiszen az Istennek, hazuggá tette őtet: mert nem hitt a bizonyságtételnek, mellyet tett Isten az ő fija # felől.

11. Ez pedig a bizonyságtétel, tudniillik, hogy örök életet adott nékünk az Isten: és ez élet az ő * Fijában vagyon.

12. A kinél a Fiú vagyon, annak élete vagyon; a kinél nincsen az Istennek fija, nincsen annak * élete.

13. Ezeket irtam néktek, kik hisztek az Isten fijának nevében; hogy * tudjátok hogy néktek örök életetek vagyon, és hogy hidjetek az Isten Fijának nevében.

14. És ez az Istennél való bizodalmunk, hogy ő, valamit kéréndünk az ő akaratja szerint, minket * meghallgat.

15. Hogyha tudjuk, hogy ő meghallgat minket, valamit kéréndünk: tudjuk, hogy a mellyeket ő tőle kértünk, azok megvagynak.

16. Ha valaki látándja, hogy az ő attyafia vétkezik nem halálra való * bűnnel, könyörögjön # érette Istennek, és ád annak életet, azoknak mondom, a kik halálra nem vétkeztek. Vagyon halálra való bűn, nem mondom, hogy azért könyörögjön.

17. Minden hamisság * bűn: de vagyon olly bűn, melly nem halálra való.

18. Tudjuk, hogy valaki Istentől született, nem * vétkezik: hanem hogy a ki Istentől született, megtartja magát, és ama Gonosz # nem illeti azt.

19. Tudjuk, hogy mi Istentől * valók vagyunk, és hogy az egész világ # a gonoszban helyheztetett.

20. De mi tudjuk, hogy az Isten Fija eljött, és adott nékünk értelmet, hogy megesmérjük azt a ki igaz: és vagyunk abban az Igazban, az ő Fijában a Jézus Krisztusban. Ez az igaz * Isten, és az # örök élet.

21. Fiacskáim, oltalmazzátok meg magatokat a * bálványoktól, Ámen!