JÁNOS APOSTOLNAK

KÖZÖNSÉGES MÁSODIK LEVELE.

Dícsér e Levélben egy választott asszonyt, ki az ő fijait nevelte isteni félelemben: egytembe inti őket állhatatotosságra a hiben és igaz életben: és hogy a Krisztus tudományát megvetőktől őrizkedjenek.

Az egyházi szolga a választatott Asszonynak, és az ő fijainak, kiket én szeretek valóba, nem csak én pedig, hanem mind azok is, kik az igazságot tudják.

2. Az igazságért, melly megmarad mibennünk, és velünk lészen mind örökké.

3. Legyen ti veletek kegyelem, irgalmasság, békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól az Atyának Fijától, és igazsággal és szeretettel.

4. Felette igen örvendeztem, hogy a te fijaid közzűl találtam ollyakat, kik igazán járnak, a mint vettük parancsolatban az Atyától.

5. És most kérlek téged, Asszonyom, nem úgy mint új * parancsolatot irván néked, hanem a melly parancsolatunk volt eleitől fogva, hogy egymást # szeressük.

6. Ez pedig a szeretet, hogy járjunk az ő tudománya * szerint. Ez a tudomány, hogy a mint eleitől fogva hallot tátok, a képen járjatok abban.

7. Mert sok csalárdok jöttek e világra, kik * nem vallják, hogy a Jézus Krisztus eljött a testben. A ki illyen csalárd az, és Antikrisztus.

8. Oltalmazzátok meg magatokat, ne veszessük el a mit munkálódtunk, hanem hogy teljes jutalmat vegyünk.

9. Valaki általhágja, * és meg nem marad a Krisztus tudományában, Isten annak nincsen, a ki megmarad Krisztus tudományában, azé mind az Atya, mind a Fiú.

10. Hogy valaki ti hozzátok megyen, és e tudományt nem viszi hozzátok, ne fogadjátok * azt házatokba, és ingyen se köszönjetek néki.

11. Mert a ki köszön néki, annak gonosz cselekedeteiben részes lészen.

12. Jóllehet sok dolgokról kellett volna irnom néktek: de nem akartam papirosra és téntával: hanem reménylem hogy hozzátok megyek, és szemtől szembe szólok, hogy a mi * örömünk teljes legyen.

13. Köszöntenek téged a te választatott húgodnak fijai, Ámen!