SZENT JÁNOSNAK

MENNYEI JELENÉSEKRŐL VALÓ KÖNYVE.

1. RÉSZ.

E Könyvre előljáró beszéd után, az irásra parancsolatot vészen, és az első látást látja.

A Jézus Krisztusnak jelentése, mellyet adott néki az Isten, hogy megjelentené az ő szolgáinak, a mellyeknek meg kellene hamar * lenniek; ő pedig elküldvén azt az ő Angyala által, az ő szolgájának Jánosnak megjelenté.

2. Ki bizonyságot tett az Istennek beszédéről, és a Jézus * Krisztusnak bizonyságtételéről és valamellyeket látott.

3. Boldog a ki olvassa, és boldogok a kik hallgatják e jövendőmondásnak beszédit, és megtartják azokat, a mellyek megirattattak abban: mert az idő * közel vagyon.

4. János a hét Gyülekezeteknek, mellyek vagynak Ázsiában: Kegyelem néktek és békesség attól, a ki * vagyon, a ki vala, és a ki eljövendő, és a hét lelkektől, mellyek az ő széke előtt vagynak.

5. És a Jézus Krisztustól, ki amaz hiv tanubizonyság, * a halottak közzűl amaz elsőszülött & és a föld # Királyinak Fejedelemek, ki szeretett miniket és megmosott minket a mi bűneinkből ## az ő vére által.

6. És tett minket Királyokká * és Papokká az Istennek és az ő Attyának: néki legyen dicsőség és hatalom mind örökkön örökké, Ámen!

7. Imé eljő * felhőkkel, és minden szem meglátja őtet, még a kik őtet által # szegeszték is; és jajgatással sirnak ő előtte e földnek minden nemzetségei. Úgy lészen, Ámen!

8. Én vagyok az Alfa és az Omega, azaz kezdet * és végezet, ezt mondja az Úr, a ki # vagyon, a ki vala, és a ki eljövendő, a Mindenható.

9. Én János, ki néktek atyátokfia is vagyok, és társ a szenvedésben, * az uralkodásban, és a Krisztus Jézusnak türésében, valék a szigetben, melly Páthmósnak neveztetik, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus felől való bizonyságtételért.

10. Lélekben * elragadtattam vala az Úrnak napján, és hallék hátam megett nagy szót, mint gy trombitának szavát.

11. Melly ezt mondja vala: Én vagyok az Alfa és az Omega, amaz Első és Utolsó, és a mit látsz ird meg könyvben: és küld el a hét Gyülekezeteknek, mellyek vagynak Ázsiában, Efézusban, Smirnában, Pergámumban, Thiatirában, Sárdisban, Filadelfiában és Laodiczeában.

12. Hátra fordulék azért, hogy látnám a szót, a mely nékem szól vala; megfordulván pedig láték hét * aranygyertyatartókat.

13. És a hét gyertyatartók között hasonlatost az embernek * Fijához, ki öltözött vala bokáig való ruhába, és béövedezett vala az ő csecseinél aranyövvel.

14. Az ő feje pedig és haja fejérek valának mint a fejér gyapju, vagy mint a hó: és az ő szemei mint a tűznek lángja. *

15. Az ő lábai pedig hasonlatosok valának a fénylő aranyszinű rézhez, mintha kemenczében égnének; és annak szava ollyan vala, mint a sok vizeknek zúgások.

16. Valának pedig az ő jobbkezében hét csillagok; és az ő szájából # kétélű hegyes tőr származik vala ki; és az ő orczája vala mint a nap, mikor fénylik az ő erejében. *

17. Mikor pedig láttam volna őtet, leesém az ő lábai előtt mint egy * holt, és akkor veté reám az ő jobbkezét mondván nékem: Ne félj; én vagyok # amaz Első és az Utolsó.

18. És ki élek, de megholtam * vala, és imé élek örökkön örökké, Ámen ! és birok a pokolnak és a halálnak # kulcsaival.

19. Ird meg a mellyeket láttál, a mellyek most vagynak, és a mellyek ezek után következnek.

20. A hét csillagok titkát, a mellyeket láttál, * az én jobbkezemben, és a hét aranygyertyatartókat. A hét csillagok a hét Gyülekezetnek # Angyalai; és a mlly hét gyertyatartókat láttál, a hét Gyülekezetek.