2. RÉSZ.

A Krisztus négy Leveleket irat a Gyülekezetek Angyalinak.

Az Efézusbeli Gyülekezet  Angyalának ird meg: Ezt mondja az, a ki az ő jobbkezében tartja a hét csillagokat, a * ki jár a hét aranygyertyatartók között.

2. Tudom a te cselekedetidet: és a te fáradságodat és tűrésedet, és hogy a gonoszokat el nem szenvedheted, és megkisértetted azokat, a kik * Apostoloknak mondják magokat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket lenni.

3. És terhével megterheltettél volt, és elszenvedted; és az én nevemért munkálódtál, és nem fáradtál el.

4. De vagyon valami ellened való mondásom: mert a te első szeretetedet elhagytad.

5. Emlékezzél meg azért honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedjed; ha pedig nem miveled, hamar eljövök ellened, és a te * gyertyatartódat helyéből kivetem, ha meg nem téréndesz.

6. De ez jó benned * hogy a Nikolaitáknak # cselekedeteket gyűlölöd, mellyeket én is gyűlölök.

7. A kinek vagyon füle hallja, mit mond a Lélek a Gyülekezeteknek: A győzedelmesnek * enni adok az # élet fájának gyümölcséből, melly vagyon az Isten paradicsomának közepette.

8. A Smirnabeli Gyülekezet  Angyalának pedig ird meg; Ezt mondja * amaz Első és Utolsó, a ki megholt vala és él.

9. Tudom a te cselekedetidet, nyomorúságodat és szegénységedet (de gazdag vagy) és azoknak * káromlásokat, a kik mondják magokat Zsidóknak lenni, és nem azok, hanem a Sátánnak zsinagógája.

10. Semmit ne félj azokban, a mellyeket szenvedő vagy. Imé következik, hogy a Sátán egynéhányat ti közzűletek a tömlöczbe vessen, hogy megpróbáltassátok, és lészen tiz napig való nyomorúságtok: Légy hiv mind * halálig, és nékled adom az életnek koronáját.

11. A kinek füle vagyon hallja, mit mond a Lélek a Gyülekezeteknek! A ki győzedelmes lészen, meg nem sértetik a második * haláltól.

12. A Pergámumbeli Gyülekezet  Angyalának ird meg: Ezt mondja az, a kinek kezlében vagyon ama * két élű hegyes tőr.

13. Tudom a te dolgaidat és hol lakozol, tudniillik  a hol a Sátánnak széke vagyon, és hogy az én nevemet tudod, és az én hitemet nem tagadtad meg akkor is, mikor amaz én hiv Antipás Martiromom ti köztetek megöleték, hol a Sátán lakozik.

14. De vagyon valami kevés panaszom ellened, hogy vagynak a te Gyülekezetedben, kik a Bálám * tudományát tartják, ki a Bálák Királyt tanitja vala, mimódon vetne botránkozást az Izráel fijai eleikbe, hogy ennénk azokban, mellyek áldoztattak a bálványoknak és paráználkodnának.

15. Azonképen vagynak ollyak a te Gyülekezetedben is, kik a Nikolaitáknak tudományokat tartják, mellyet * gyűlöltem.

16. Térj meg: ha nem, ellened megyek hamar: és azok ellen vivok az én számnak * fegyverével.

17. A kinek füle vagyon hallja, mit mond a Lélek a Gyülekezeteknek: A győzedelmesnek enni adok amaz elrejtett * Mannából; és adok annak fejér kövecskét, és a kövecskén # irott nevet, mellyet senki nem tud, hanem csak az, a ki azt elvészi.

18. A Thiatirabeli Gyülekezet  Angyalának pedig ird meg: Ezt mondja az Istennek Fija, kinek szemei * olyak mint a tűznek lángja, és a kinek lábai ollyanok mint a fénylő aranyszinű réz.

19. Tudom a te dolgaidat és szerelmedet, és a szenteknek való szolgálatodat, hitedet, tűrésedet és cselekedetidet, az utolsókat is, mellyek többek az elsőnél.

20. De vagyon ellened kevés panaszom, hogy megengeded Jézabelnek, * ki magát mondja Prófétaasszonynak, hogy tanitson és elcsalja az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és egyenek a bálványoknak # áldoztattakban.

21. És adtam néki időt, hogy * megtérjen az ő paráználkodásából, de nem tért meg.

22. És imé vetem őtet ágyba, és azokat kik ő vele paráználkodnak, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ő gonosz cselekedeteikből.

23. És az ő fijait halállal megölöm: és megtudják minden Gyülekezetek, hogy én a veséknek * és a sziveknek vizsgálójok vagyok, és közzűletek kinekkinek megfizetek # az ő érdeme szerint.

24. Néktek pedig és a több Thiatirabelieknek mondom, valakiknek nincse e tudomány és nem javalják a Sátánnak mélységes álnokságit, a mint ők nevezik; nem vetek reátok más terhet;

25. Hanem a mi nálatok * vagyon, azt tartsátok meg addig, mig eljövök.

26. Mert ki diadalmas lejénd, és meg őrizéndi mind végig az én cselekedetimet, adok annak hatalmat * a Pogányokon.

27. És birja azokat vas vesszővel, és mint a fazekasnak edényei Úgy megrontatnak: miképen és is vettem * az én Atyámtól.

28. És adom annak a * hajnalcsillagot.

29. A kinek vagyon füle hallja, mit mond a Lélek a Gyülekezeteknek.