3. RÉSZ.

Ir a Sárdisbeli Filadelfiabeli és Laoditzéabeli Gyülekezeteknek lelki Pásztorinak.

A Sárdis városbeli Gyülekezet  Angyalának pedig ird meg: Ezt mondja az, a kinél vagynak az isteni hét lelkek, és a * hét csillagok: Tudom a te dolgaidat, tudniillik  hogy mondatol élni, holott megholt légy.

2. Vigyázz és erősitsd meg azokat, a kik megmaradtak és kik halandó * félben vagynak; mert nem találtam a te cselekedetidet Isten előtt tökéleteseknek lenni.

3. Megemlékezzél azért azokról, a mllyekt vettél és hallottál, megtartsad azokat és megtérj. Hogyha nem vigyázándasz; elmegyek te hozzád mint a lopó és * meg nem tudhatok melly órában megyek te hozzád.

4. Mindazáltal vagynak Sárdisban egynéhány emberek, kik meg nem fertéztették az ő ruháikat, annakokáért fejér ruhákban járnak én velem: mert méltók arra.

5. A ki győzedelmes lészen, fejér ruhákba öltöztetik, és el nem törlöm annak nevét az életnek * könyvéből, hanem vallást tészek annak nevéről az # én Atyám előtt és az ő Angyalai előtt.

6. A kinek füle vagyon, hallja a mit a Lélek mond a Gyülekezeteknek.

7. A Filadelfiabeli Gyülekezet  Angyalának pedig ird meg: Ezt mondja ama Szent és Igaz, kinél a Dávid * kulcsa vagyon; ki megnyitja és senki bé nem zárja, és bézárja és senki meg nem nyitja.

8. Tudom a te dolgaidat. Imé adtam te elődbe egy megnyilt  * ajtót, mellyet senki bé nem zárhat: mert vagyon valami jóság benned, és megtartottad az én beszédemet, meg sem tagadtad az én nevemet.

9. Imé én adom azokat, a kik a Sátán zsinagógájából valók, azokából tudniillik, kik mondják magokat Zsidóknak, holott nem azok, hanem hazudnak: imé, mondom, azt mivelem, hogy azok eljöjjenek és arczal leboruljanak a te lábaid előtt, és megtudják, hogy én szerettelek tégedet.

10. Mivelhogy megtartottad az én békességre intő beszédemet, azért és is megszabaditlak téged a kisértetnek idejéből, melly az egész világra következendő, hogy e föld lakosai megkisértessenek.

11. Imé eljövök hamar, tartsd meg azt a mi nálad * vagyon, hogy senki el ne vegye a te koronádat.

12. A ki győzedelmeslészen, azt mivelem, hogy az én Istenemnek templomában * oszlop legyen az, és többé onnét ki nem jő: és ő reá felirom az én Istenemnek & nevét, és az én Istenem városának nevét; azaz az új # Jérusálemmek nevét, melly megnnyországból száll alá az én Istenem, és az én új ## nevemet is.

13. A kinek füle vagyon, hallja a mit a Lélek mond a Gyülekezetnek.

14. A Laodiczeabeliek Gyülekezete Angyalának pedig ird meg: Ezt mondja az Ámen, amaz hiv és igaz bizonyság, az * Isten teremétésnek kezdete:

15. Tudom a te dolgaidat, tudniillik hogy te sem hideg nem vagy, sem hév: vajha hideg volnál vagy hév:

16. Annakokáért mivelhogy lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kiokádlak tégedet az én számból.

17. Mert ezt mondod: Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmi nélkűl nem szűkölködöm: És nem tudod hogy te nyomorúlt, nyavalyás, vak és mezitelen vagy!

18. Adom néked tanácsúl, hogy végy én tőlem tűzben megpróbáltatott * aranyat, hogy gazdag légy, és fejér ruhákat, hogy öltözeted # legyen, és ne láttassék ki a te mezitelenségednek rútsága; és szemgyógyitó irral kend meg a te szemeidet, hogy láss.

19. A kiket én szeretek * megfeddem és megdorgálom; légy buzgóságos azért és térj meg.

20. Imé az ajtó előtt állok és zörgetek; valaki hallándja az én szómat és megnyitándja az ajtót, bémegyek ahoz és ő vele vacsorálok, és ő is én velem.

21. A ki győzedelmes lészen, együtt ültetem velem az én * királyszékembe, mint én is győzedelmet vettem, és ülök az én Atyámmal az ő királyiszékiben.

22. A kinek füle vagyon, hallja a mit a Lélek mond a Gyülekezeteknek.