5. RÉSZ.

A bépecsételt könyvről, mellyet megnyitni csak a Bárány méltó, kinek minden teremtett állatok tisztességet tésznek.

És láték annak jobbkeze felől, a ki a székben * ül vala, egy könyvet, # melly mindbelől kivűl béiratott vala, és hét pecsétekkel pecsételtetett vala bé.

2. És láték egy erős Angyalt, ki nagy szóval kiáltja vala: Kicsoda volna méltó arra, hogy megnyitná a kőnyvet, és felbontaná annak pecsétit?

3. És senki nem vala sem mennyen, sem földön, sem föld alatt, ki a könyvet megnyithatná, és abba nézhetne.

4. Én azért igen sirok vala, hogy senki nem találtatnék, ki méltó volna a könyvnek megnyitására és elolvasására, sem peig hogy abba nézne.

5. Akkor egy a Vének * közzűl monda nékem: Ne sirj! Imé diadalmat vett a Júda nemzetségéből való oroszlán. Dávidnak ama # gyökere, hogy megnyissa a könyvet, és felbontsa annak hét pecsétit.

6. Tekinték azért; és imé a királyiszék között és a négy * lelkes állatok között, és a Vének között, mintegy megöletett Bárány áll vala, kinek hét szarvai és hét szemei # valának, mellyek az isteni hét lelkek, ## mellyek az egész földre bocsáttattak.

7. Az eljöve és elvevé a könyvet a székben * ülőnek jobbjáról.

8. És mikor a könyvet elvette volna, ama négy lelkes állatok, és ama huszonnégy Vének leesének a Bárány előtt, kiknek mindeniknek kezekben valának hegedűk, és aranypoharak, teljesek jóillatokkal, mellyek a szenteknek * imádságok.

9. És éneklének új éneket, mondván: Méltó vagy hogy elvégyed a könyvet, és megnyissad annak pecsétit: mert megölettél, és megváltottál * minket Istennek a te véred által, minden ágazatból, # és nyelvből, és népből, és nemzetségből.

10. És tettél minket a mi Istenünknek Királyokká * és Papokká; és uralkodunk a földön.

11. És tekinték, és hallám a királyiszéknek, a lelkes állatoknak, és a Véneknek körültök szám * szerint száz ezerszer való ezer és tizszáz ezer sok Angyalok szavokat.

12. Kik nagy felszóval ezt mondják vala: Méltó, hogy ama megöletett Bárány * vegyen erőt, gazdagságot, bölcseséget, hatalmasságot, tisztességet, dicsőséget és áldást.

13. Sőt minden teremtett állatm, melly mennyben, * földön, föld alatt, a tengerben, és minden ezekben való állat, hallám hogy ezt mondja vala: A királyiszékben űlőnek # és a ## Báránynak, áldás, tisztesség, dicsőség, és hatalom örökkön örökké.

14. A négy lelkes * állatok pedig ezt mondják vala, Ámen! és a huszonnégy Vének # arczal lebonrulának, és imádák az örökkön örökké élőt.