6. RÉSZ.

A bézárlatott könyv hat pecsétei renddel felszakasztatván, az Isten itéletei véghez mennek.

És tekintém, mikor a Bárány az első pecsétet felszakasztotta volna, és hallám hogy a négy lelkes állatok közzűl egy monda hasonlatos szóval a mennydörgéshez: Jöjj ide és lássad.

2. És látám, és imé vala ott egy fejér ló, és * annak a ki azon ül vala, kezében vala kézive, és adaték néki korona, és kijöve mint diadalmas, és hogy azután is diadalmat venne.

3. És mikor a második pecsétet felszakasztotta volna, hallám, hogy a második lelkes * állat ezt mondá: Jöjj ide és lássad.

4. És előjöve más veres ló, * és a ki azon ül vala, adaték annak olly hatalom, hogy a békességet elvenné a földről, hogy az emberek egymást megöljék, és adaték annak egy nagy fegyver.

5. És mikor felszakasztotta volna a harmadik pecsétet, hallám hogy a harmadik lelkes állat mondá: Jöjj ide és lássad: Látám azért; és imé vala ott egy fekete * ló, és annak a ki azon ül vala, kezében vala egy mérték.

6. És hallék a négy lelkes állatok között szózatot, melly ezt mondja vala: A buzának mérczéje egy dénár pénzen, és a árpának három mérczéje egy dénárpénzen; de a bort és az olajt ne bántsad.

7. És mikor felszakaszotta volna a negyedik pecsétet, hallám, hogy a negyedik lelkes * állat szólván ezt mondá: Jöjj ide és lássad.

8. És látám, és imé vala ott sárgaszinű ló, és a ki rajta ül vala, annak neve vala halál, és a pokol követi vala azt; és adaték azoknak hatalom a földnek negyedrészén, hogy fegyverrel, * éhséggel, halállal, és a fölndke fenevadai által őlnének.

9. És mikor megnyitotta volna az ötödik pecsétet, látám egy oltár alatt azoknak lelkeket, * kik megölettettek vala az Istennek beszédéért, és a # bizonyságtételért, a mellyet oltalmaznak vala.

10. Kiáltnak vala pedig nagy szóval mondván: Uram, ki szent és igaz vagy! meddig nem tész itéletet, és nem állasz bosszút * a mi vérünkért azokon, a kik laknak a földön?

11. Akkor adatának azoknak egyenként fejér * ruhák, és mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugdnának, mig bételjesedik az ő szolgatársaiknak és attyokfiainak számok, kiknek meg kell öletniek mint ők is megölettek.

12. Azután tekintém mikor a hatodik pecsétet felbontotta volna; és imé nagy földindulás lőn, és a nap feketévé * lőn mint a fekete zsák, és a hold mindenestől lőn ollyan mint a vér.

13. És a csillagok az * égről hullanak vala a földre, miképen a figefának éretlen gyümölcsei hullanak, mikor a nagy szél rázza.

14. És az ég * eltakarodék, mint mikor a papirosot egybetakarják: és minden hegyek és szigetek helyekből elmenének.

15. És a földnek Királyai, a Fejedelmek, a gazdagok, a Hadnagyok, a Hatalmasok, és mindenek, mind a szolgák, mind a szabadosok elrejték * magokat a barlangokba, és a hegyeknek kőszikláikba.

16. És mondának a hegyeknek és a kőszikláknak: Essetek * mi reánk, rejtsetek el minket annak szine előtt, ki a székben ül és a Báránynak haragjától!

17. Mert eljött az ő haragjának ama nagy napja; és ki maradhat meg ő előtte.