9. RÉSZ.

Az ötödik és hatodik Angyalok trombitálásokra más nyomorúságok következnek.

És mikor az ötödik angyal megfuvallotta volna az ő trombitáját, látám hogy egy csillag esett le az égről a földre, mellynek adaték a mélységes kútnak kulcsa.

2. Megnyitá azért a mélységes kútat; és kjöve a kútnak füsti mintegy nagy kemenczének füsti: és meghomályosodék a nap és a levegőég, a kútnak füsti miatt.

3. A füstből pedig támadának sáskák a földre; és adaték azoknak ollyan hatalom, minémű hatalmok vagyon a földi skorpiókak.

4. De azoknak megparancsolák hogy a földnek füvét ne bántanák, és semi zöldellő állatot, és semi élőfát; hanem csak az embereket, a kiknek homlokokon nincsen az Istennek * pecséte.

5. És adaték azoknak nem hogy megölnék az emberekeet, hanem hogy gyötressenek azok öt hónapig, és azoknak gyötrelmek ollyan legyen, mint a skorpió miatt való gyötrelem, mikor megmarja az embert.

6. Annakokáért az napokban keresik az emberek a halált, de nem találják meg azt; és kivánnának meghalni, de a halál elmegyen előlök.

7. A sáskáknak pedig hasonlatósságaik ollyan valának, mint a viadalhoz készittetett lovak, és valának az ő fejeken mintegy aranyhoz hasonló koronák, és azoknak ábrázatjok mint az emberek ábrázatjok.

8. És ollyan hajok vala, mint az asszonyoknak hajok: és a fogaik mint az oroszlánoknak fogaik.

9. És vala pánczéljok is mint a vaspánczélok: és azoknak szárnyaiknak zúgások mint a szekereknek zúgások, vagy mikor sok lovag szaguldanak a viadalra.

10. Vala pedig ollyan farkok mint a skorpióknak, és azoknak fulánkjok vala az ő farkokban: és azoknak hatalmok vala, hogy ártsanak az embereknek öt hónapig.

11. Vala pedig ő rajtok királyul a mélységnek * Angyala, kinek neve zsidóúl Abaddon, görögűl pedig Apollion: azaz: Vesztő.

12. Az egy Jaj * elmulék, és imé ezután még más két Jaj következik!

13. És mikor a hatodik * Angyal trombitált volna, hallék néminémű szózatot az arany oltárnak négy szarvaitól, melly az Isten előtt vagyon.

14. Melly szózat ezt mondja vala a hatodik Angyalnak, kinél a trombita vala: Old el ama négy Angyalokat, kik a nagy Eufrátes folyóviznél megkötöztettek.

15. Eloldatának azért a négy Angyalok, kik készek minden órára, napra, hónapra és esztendőre, hogy megöljék az embereknek harmadrészeket.

16. És vala a lovak seregnek száma, kétezerszer való száz ezer: mert hallám azoknak számokat.

17. És ismét láték lovakat látásban, és hogy azokon ülőknek, tüzes, vers, és kénkő szinű fegyver derekok volna; és a lovaknak fejek mint az oroszlánoknak fejek, és azoknak szájokból tűz, füst és kénkő jő vala ki.

18. Ez háromtól öletteték meg az embereknek harmadrészek; tudniillik a tűztől, a füsttől, és a kénkőtől, mellyek jőnek vala ki azoknak szájokból:

19. Mert azoknak hatalmok az ő szájokban vagyon, és az ő farkokban: mert az ő farkok hasonlatosok a kigyókhoz, mellyeknek ártalomra való fejek vagyon.

20. A több emberek pedig, kik meg nem ölettettek e csapásokkal, nem tértek el az ő kezek csinálmányitól, hogy ne imádnák az ördögöket, és az arany, ezüst, ércz, kő és fabálványokat, mellyek nem * láthatnak, sem hallhatnak, sem járhatnak.

21. És meg nem tértek az ő gyilkosságokból, sem az ördöngösségekből, sem paráználkodásokból, sem lopásokból.