11. RÉSZ.

A templom megméretése: két bizonyságai Krisztusnak az Antikrisztustól megöletnek, ismét feltámadnak: a hetedik Angyal trombitál: az Isten temploma megnyittatik.

És adának nékem kezembe egy nádszálat, melly hasonlatos vala a vesszőszálhoz, és mellém álla egy Angyal, és monda: Kelj fel és mérd meg az Isten templomát és az oltárt, és azokat, a kik a templomban imádkoznak.

2. De a pitvart, melly a templom kivűl vagyon, kihagyjad, és azt meg ne mérjed: mert a Pogányoknak adatott, és a szent várost tapodják * negyvenkét hónapig.

3. És adom azt amaz én két tanúbizonyságimnak, kik prófétálnak gyászruhákba öltözvén, ezer kétszáz hatvan napig.

4. Ezek ama két * olajfák, és a két gyertyatartók, mellyek a földnek Istene előtt helyheztettettek.

5. Ha valaki akar nékik ártani, tűz származik * az ő szájokból, melly megöli az ő ellenségeiket: mert ha valaki akar nékik ártani, úgy kell annak megöletni.

6. Ezeknek vagyon hatalmok arra, hogy bézárják az eget, hogy az ő prófétálásoknak idejében eső * ne legyen: és hatalmok vagyon a vizeken, hogy azokat vérré változtassák; # és megverjék a voldet akármi csapással, valamennyiszer akarják.

7. És mikor elvégezik az ő bizonyságtételeket, a mélységből * feljött fenevad hadakozik ellenek, és meggyőzi őket, és megöli őket.

8. És az ő holttesteik feküsznek ama nagy városnak útczáin, melly lélek szerint Sodoának * és Égyiptusnak hivattatik, hol a mi Urunk is megfeszittetett.

9. És minden ágazatok, népek, nyelvek és nemzetségek közzűl való emberek látják azoknak holttesteiket, három napon és fél napon, és azoknak holttesteiket nem engedik tenni koporsókba:

10. És a földnek lakosai örülnek és örvendeznek rajtok, és ajándékokat küldenek egymásnak; mivelhogy e két Próféták gyötrötték a földnek lakosit.

11. De három nap és fél nap után, az életnek lelke megadatik Istentől ő beléjek, és lábaikra felállanak, és nagy félelem esik azokra, a kik őket nézték vala.

12. És hallának nagy szózatot az égből, melly ezt mondja vala nékik: Jöjjetek fel ide. És felmenének az égbe felhőben: és láták az ő ellenségeik.

13. És lőn azon órában nagy földindulás, és a városnak * tizedik része elesék, és megöletének a földindulásban hétezer emberek, és a többi megrémülének és a mennyi Istennek adának dicsőséget.

14. A második Jaj * elmult, és a harmadik Jaj imé hamar eljő!

15. És e hetedik Angyal is * trombitála, és nagy szózatok lőnek mennyben, mellyek ezt mondják vala: E világnak országai lettek a mi Urunkéi, és az ő Krisztuséi, ki mint örökkön örökké uralkodik.

16. És ama huszonnégy * Vének, kik az Isten előtt ülnek az ő székekben, esének az ő orczájokra, és imádák az Istent.

17. Ezt mondván: Hálákat adunk néked Uram, mindenható Isten! Ki vagy, * Ki valál, és Ki jövendő vagy: mert a te nagy birodalmadat # kezedhez vetted, és a te országlásodat elkezdetted.

18. És megbúsultak a Pogányok, és eljött a * te haragod, és a halottaknak idejek, hogy megitéltessenek, és jutalmat adja a # te ## szolgáidnak a Prófétáknak, és a szenteknek, és a kik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak; és elveszessed azokat, kik a földet pusztitják.

19. És megnyilatkozék az Isten * temploma mennyben, és megláttaték az ő szövetségének # ládája az ő templomában; és lőnek villámások és szózatok, és mennydörgések, földindulások, és nagy kőeső.